Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie

Warszawa

44 dni temu

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68699

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w terenie,
- nietypowe godziny pracy,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- praca na trzecim piętrze - brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • zarządzanie audytowania wszystkich procesów zachodzących w Lotnictwie Policji w celu zachowania wysokiej jakości i bezpieczeństwa lotów,
 • wykonywanie czynności kontrolnych i audytowych w stosunku do personelu lotniczego w komórkach organizacyjnych Lotnictwa Policji w celu ustalenia stanu przestrzegania przepisów lotniczych i przeciwdziałania ich naruszeniom,
 • opracowywanie Planu Jakości Lotnictwa Policji w celu zapewnienia nadzoru merytorycznego w komórkach organizacyjnych służby lotnictwo Policji,
 • zarządzanie działań naprawczych i korygujących systemu jakości w celu wyeliminowania niezgodności,
 • nadzorowanie przestrzegania zapisów Charakterystyki Organizacji MOE&CAME w celu zapewnienia prawidłowej realizacji procedur obowiązujących w lotniczej organizacji obsługowej oraz zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu,
 • nadzorowanie i uzgadnianie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego wykonywania procedur uwzględniających czynnik ludzki i wydolność zasobów ludzkich w celu zapewnienia prawidłowej organizacji obsług technicznych i spełnienia wymagań PART-145,
 • reprezentowanie Lotnictwa Policji w kontaktach z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w zakresie realizacji nadzoru na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w celu realizacji postanowień porozumienia,
 • nadzorowanie i usuwanie niezgodności wykazanych podczas audytów Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie w celu zapewnienia zgodności z wymogami nadzoru lotniczego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat doświadczenia w pracy w lotnictwie państwowym lub cywilnym na podobnym stanowisku,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym (pozwalającego na rozumienie dokumentacji technicznej),
 • znajomość aktów prawnych dotyczących Lotnictwa Policji i ustawy o Policji,
 • znajomość aktów prawnych dotyczących lotnictwa państwowego i cywilnego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność prognozowania, rozwiązywania problemów, komunikacja interpersonalna,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ważne lub wygasłe uprawnienia instruktora/egzaminatora lotniczego,
 • posiadanie Certyfikatu Pełnomocnika Jakości i Audytu Wewnętrznego ISO 9001,
 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie zaawansowanym.