Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Białystok
60 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 81882

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-      praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,


-      stres związany z wykonywanymi czynnościami,


-      praca w biurze i częściowo w terenie,


-      obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,


-      prowadzenie samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


-      budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy


-      platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,


-      praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i ewidencjonuje decyzje administracyjne w sprawach: lokalizacji i umieszczenia, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych i urządzeń obcych w pasie drogowym oraz przy drogach, lokalizacji i przebudowy zjazdów z dróg , przesyła wniesione w tych sprawach środki zaskarżenia do organu wyższej instancji, uzgadnia i opiniuje dokumentacje projektowe w ww. zakresie w celu ochrony drogi i zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu dla zadań realizowanych w ramach programów rządowych
 • Ewidencjonuje i przygotowuje postanowienia w sprawach uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego w celu kształtowania ładu przestrzennego i umożliwienia realizacji inwestycji drogowych oraz opiniuje sposób zagospodarowania terenów przyległych do pasa drogowego dla zdań realizowanych w ramach programów rządowych
 • Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, opiniuje projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz ewidencjonuje, opiniuje i uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie ich wpływu na ruch drogowy lub samą drogę
 • Uzgadnia i opiniuje dokumentacje projektowe remontów, przebudowy i budowy dróg realizowanych przez inwestora zewnętrznego
 • Ewidencjonuje i opiniuje zmiany zagospodarowania terenów w zakresie możliwości włączenia do ruchu drogowego, lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń obcych na terenach przyległych do pasa drogowego
 • Rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych postanowieniem w zakresie uzgadniania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zakończonych decyzją administracyjną z zakresu zadań Rejonu odnośnie zajęcia pasa drogowego, wymierzenia kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi oraz wybudowanie lub przebudowę samowolnie zjazdu
 • Współpracuje z urzędami, instytucjami oraz wydziałami Oddziału w zakresie prowadzanych zagadnień
 • Opiniuje i ewidencjonuje projekty podziałów działek przyległych do pasa drogowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w drogownictwie lub administracji publicznej związanej z drogownictwem
 • prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych, prawa budowlanego i planowania przestrzennego, postępowania administracyjnego
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu Office)
 • Kompetencje: - wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe - rzetelność - zorientowanie na osiągnięcie celów - organizacja pracy - współpraca - komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane z zakresu budownictwa drogowego,
 • przynależność do OIIB – posiadanie aktualnego zaświadczenia