Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Warszawa

32 dni temu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 53770

Warunki pracy

Budynek przy ul. Rakowieckiej:
Wejście do budynku wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wewnątrz budynku brak windy.

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ
Częste wyjazdy służbowe związane z przeprowadzaniem kontroli na terenie całego kraju. Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Realizowanie kontroli działalności gospodarczej koncesjonowanej i regulowanej przez MSWiA w celu oceny legalności jej wykonywania.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym opracowywanie projektów decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu cofnięcia koncesji oraz wykreślenia z rejestru działalności regulowanej. Rozpoznawanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Analizowanie i weryfikowanie informacji, skarg i zawiadomień o niezgodnych z prawem działaniach przedsiębiorców prowadzących koncesjonowaną i regulowaną działalność gospodarczą w celu określenia dalszego trybu postępowania.
 • Analizowanie wpływających protokołów kontroli, opracowanie wniosków, w tym zaleceń pokontrolnych.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach zgłaszanych nieprawidłowości w działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.
 • Opracowywanie projektów opinii i stanowisk Departamentu, przygotowywanie pisemnych interpretacji przepisów prawa i odpowiedzi na wpływające zapytania dotyczące stosowanej praktyki organu koncesyjnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie: prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w urzędach administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o ochronie osób i mienia, ustawy o usługach detektywistycznych, ustawy prawo przedsiębiorców, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o broni i środkach przymusu bezpośredniego, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Wiedza z zakresu warsztatu kontrolera
 • Umiejętność przeciwdziałania ewentualnym zachowaniom korupcjogennym oraz konfliktowi interesów
 • Umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, umiejętność organizacji pracy oraz zorientowanie na osiąganie celów, gotowość do doskonalenia zawodowego, rzetelność
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność myślenia analitycznego oraz orientacji na klienta
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych