Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Warszawa

4 dni temu

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 35901

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- praca w terenie związana z koniecznością badania akt sprawy poza siedzibą Ministerstwa,
- precedensowy charakter realizowanych zadań – konieczność formułowania stanowisk w sytuacji braku ugruntowanych w danym zakresie poglądów,
- stres wynikający z konieczności zajmowania stanowiska w sprawach bardzo istotnych z punktu widzenia oceny przestrzegania przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji oraz wypracowanych na jej gruncie standardów, nierzadko o charakterze medialnym,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie na wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych opinii celem opracowania stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na temat zasadności skarg kierowych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 • Monitorowanie przebiegu postępowań przed Trybunałem w sprawach dotyczących Polski, zasięganie informacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych bądź na stronach internetowych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w celu ustalenia aktualnego etapu postępowania.
 • Przygotowywanie informacji prasowych dotyczących orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadłych w sprawach przeciwko Polsce oraz ich publikacja na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a także redakcja Newslettera dotyczącego orzecznictwa Trybunału.
 • Analizowanie orzecznictwa (wyroków i decyzji) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących Polski pod kątem stwierdzonych w nich naruszeń oraz upowszechnianie tych informacji wśród jednostek nadzorowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • Przygotowywanie zestawień kwartalnych i rocznych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich.
 • Monitorowanie oraz analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, celem opracowania standardów dotyczących ochrony praw człowieka, wykorzystywanych w działalności Departamentu.
 • Opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz innych aktów normatywnych co do ich zgodności z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka, w tym Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 • Przygotowywanie projektów stanowisk i odpowiedzi na skargi, wnioski - w tym w zakresie dostępu do informacji publicznej, interwencje, interpelacje, zapytania poselskie i oświadczenia senatorskie w zakresie należącym do kompetencji Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w administracji publicznej lub organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną praw człowieka,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • znajomość języka francuskiego na poziomie C1,
 • wiedza z zakresu mechanizmów ochrony praw człowieka,
 • znajomość terminologii prawniczej w języku angielskim oraz francuskim,
 • dokładność,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność redagowania i sporządzania materiałów informacyjnych,
 • umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji,
 • umiejętność koordynowania działań,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu praw człowieka,
 • dobra organizacja pracy,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 • Kopie dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie C1 i języka francuskiego na poziomie C1. W przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego i francuskiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka. Kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego i języka francuskiego na wymaganym poziomie, zostaną poddani procedurze sprawdzającej,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (708)
  Wałbrzych (53)
  Legnica (86)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (170)
  Toruń (94)
  Lubelskie:
  Lublin (151)
  Chełm (23)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (890)
  Tarnów (48)
  Nowy Sącz (43)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2132)
  Radom (88)
  Płock (40)
  Opolskie:
  Opole (176)
  Nysa (36)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (121)
  Przemyśl (22)
  Podlaskie:
  Białystok (124)
  Suwałki (31)
  Łomża (33)
  Pomorskie:
  Gdańsk (391)
  Gdynia (159)
  Słupsk (45)
  Śląskie:
  Katowice (501)
  Częstochowa (102)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (123)
  Elbląg (42)
  Ełk (24)
  Wielkopolskie:
  Poznań (608)
  Kalisz (49)
  Konin (47)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (315)
  Koszalin (55)
  Kołobrzeg (34)
  Auchan (88)
  Tesco (109)
  Inditex (54)
  OBI (9)
  PKP (20)
  STRABAG (7)
  ABB (107)
  Accenture (283)
  Carrefour (169)
  PKO BP (355)
  KPMG (39)
  Orange (35)
  IKEA (44)
  Budimex (22)

  Rekrutują z Praca.pl