Główny specjalista

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Warszawa

23 dni temu

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 52502

Warunki pracy

Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Nadzorowanie przygotowywania dokumentów dotyczących gotowości mobilizacyjnej i bojowej oraz zarządzania kryzysowego, spraw organizacyjno-kadrowych pracowników Departamentu oraz szkolenia wojskowego kadry Departamentu. Przygotowywanie oraz nadzór nad przygotowywaniem odpowiedzi przez pracowników Zespołu na zapytania dotyczące ww. kwestii.
 • Monitorowanie funkcjonowania kontroli zarządczej w Departamencie i w podległych jednostkach organizacyjnych, w tym: dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem, koordynowanie realizacji procesu samooceny kontroli zarządczej w Departamencie, przygotowywanie projektu oświadczenia dyrektora Departamentu o stanie kontroli zarządczej, gromadzeniem i analizowanie informacji dotyczących stanu kontroli zarządczej. Wykonywanie zbiorczych opracowań dotyczących rocznych planów działalności oraz rejestrów ryzyk jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej podporządkowanych Sekretarzowi Stanu w MON za pośrednictwem Dyrektora DSS oraz rocznych i okresowych sprawozdań. Nadzorowanie prawidłowości i terminowości opracowywania dokumentów regulujących funkcjonowanie kantroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej podporządkowanych Sekretarzowi Stanu w MON za pośrednictwem dyrektora DSS.
 • Prowadzenie ewidencji kadrowej w systemie SEW on-line w odniesieniu do żołnierzy pełniących służbę w Departamencie oraz obsługa żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Departamencie z zakresu spraw kadrowych będących we właściwości Departamentu, w tym: sporządzanie wniosków kadrowych i dokumentów związanych ze zwolnieniem ze służby wojskowej, opracowywanie wniosków dotyczących wyznaczenia na wyższe stopnie wojskowe oraz sporządzanie wniosków do nadania orderów, odznaczeń państwowych i odznaczeń resortowych.
 • Opracowywanie szczegółowych zakresów działania i opiniowanie statutów jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej podporządkowanych Sekretarzowi Stanu w MON za pośrednictwem dyrektora DSS oraz udział w opracowywaniu projektów dokumentów organizacyjno-etatowych dotyczących ww. jednostek.
 • Udział w opracowywaniu projektów wniosków organizacyjno-etatowych Departamentu.
 • Weryfikowanie i ewidencjonowanie dokumentów dotyczących zwrotu kosztów udziału weteranów w uroczystościach organizowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz przygotowywanie dokumentów do wypłaty.
 • Prowadzenie ewidencji kontroli przeprowadzonych w jednostkach oraz przypadków naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Opracowywanie informacji o wynikach kontroli dla kierownictwa i podmiotów zewnętrznych, w tym NIK.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze spraw kadrowych lub finansów publicznych lub kontroli zarządczej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „tajne”
 • Znajomość: ustawy o finansach publicznych, ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, decyzji MON w sprawie planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, innowacyjności, komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych