Główny specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Warszawa

23 dni temu

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 51865

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór pod względem technicznym nad utrzymaniem systemów oraz zmianami w systemach, wspierających merytorycznie zadania statutowe w Głównym Inspektoracie, wskazanych przez kierownictwo Biura i administrowanych przez Biuro;
 • Współpracuje pod względem technicznym z podmiotami zewnętrznymi oraz innymi komórkami Głównego Inspektoratu w zakresie analizy, wytwarzania, rozwoju i wdrażania rozwiązań dotyczących systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Głównego Inspektoratu, zgodnie z właściwością Biura;
 • Bierze udział w procesach dotyczących postępowań o zamówienie publiczne w zakresie działalności Biura, w tym wsparcie innych Biur GITD w zakresie prowadzonych przez nie postępowań o zamówienia publiczne, których elementem przedmiotu zamówienia są usługi informatyczne lub dostawa sprzętu informatycznego;
 • Współpracuje pod względem technicznym z organami i jednostkami administracji publicznej w zakresie rozwiązań informatycznych umożliwiających dostęp do zasobów rejestrów państwowych;
 • Zgłasza propozycje usprawnień dotyczących rozwoju teleinformatycznego Głównego Inspektoratu do kierownictwa Biura;
 • Uczestniczy w pracach w zakresie analizy trendu zmian wykorzystania systemów IT w Głównym Inspektoracie;
 • Sprawuje nadzór techniczny nad zawartością dokumentacji, która w części może być w języku angielskim, dotyczącej systemów administrowanych przez Biuro;
 • Bierze udział przy zbieraniu wymagań na rozwój istniejących i tworzenie nowych systemów wspierających merytorycznie zadania statutowe Głównego Inspektoratu, administrowanych przez Biuro.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane: administracja, zarządzanie, techniczne, informatyczne;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego, w tym minimum 1 rok pracy przy zarządzaniu projektami informatycznymi;
 • Przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem na poziomie podstawowym;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym umożliwiający czytanie dokumentacji technicznej;
 • Znajomość notacji (BPMN lub UML);
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Znajomość Krajowych Ram Interoperacyjności;
 • Znajomość zasad zarządzania projektami informatycznymi zgodnie z metodyką Prince 2;
 • Umiejętności interpersonalne w zakresie argumentowania i przekonywania;
 • Kompetencje: orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, organizacja pracy własnej, kreatywność, komunikatywność, myślenie analityczne, rozwiązywanie problemów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem na poziomie zaawansowanym (Certyfikat PRINCE2 Practitioner lub równoważny);
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym poziom (B2);
 • Wiedza na temat bezpieczeństwa IT;
 • Znajomość zagadnień sieciowych;
 • Znajomość języka T-SQL;
 • Znajomość architektury systemów informatycznych;
 • Współpraca w zespole.
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych