Główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa

22 dni temu

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 53685

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Praca przy komputerze.

Zakres zadań

 • współuczestniczenie w opracowywaniu rachunku produkcji oraz rachunku tworzenia dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych wg sekcji PKD w cenach bieżących i stałych oraz przygotowywanie rozwiązań metodologicznych w tym zakresie w celu przekazania danych na potrzeby szacowania Produktu Krajowego Brutto oraz opracowania kwestionariusza dochodu narodowego brutto,
 • współuczestniczenie w opracowaniu rocznych rachunków finansowych i niefinansowych w celu terminowego opracowania tablic Programu Transmisji ESA,
 • udostępnianie danych dotyczących poszczególnych transakcji niefinansowych w podziale na sekcje oraz działy PKD w celu zapewnienia danych innym departamentom GUS oraz urzędom statystycznym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub pokrewne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze prac analitycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wiedza z zakresu ekonomii
 • wiedza z zakresu finansów publicznych
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 5 lat pracy w statystyce,
 • znajomośc języka angielskiego na poziomie C1,
 • znajomość zasad ESA.
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych