Główny specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Warszawa

44 dni temu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 57950

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • opracowywanie ocen wpływu projektowanych regulacji (krajowych aktów prawnych) w zakresie skutków finansowych dla sektora finansów publicznych oraz ich wpływu na rynek pracy, sytuację przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a także proponowanie modyfikacji projektowanych rozwiązań prawnych,
 • przygotowywanie na potrzeby Kierownictwa Ministerstwa analiz i szacunków, w tym cyklicznych materiałów informacyjnych w obszarze rynku pracy, dotyczących w szczególności dynamiki wynagrodzeń, stopy bezrobocia rejestrowanego oraz aktywności zawodowej wybranych kategorii osób,
 • opracowywanie założeń merytorycznych projektów inicjowanych przez Departament, współfinansowanych ze środków EFS,
 • przygotowywanie raportów, opracowań tematycznych oraz innych materiałów informacyjnych i analitycznych dot. rynku pracy,
 • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie oraz na zapytania obywateli zgodnie z zadaniami Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analiz społecznych, gospodarczych lub finansowych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2)
 • Znajomość mechanizmów gospodarczych, w tym bieżących wyzwań rynku pracy
 • Umiejętność analizy danych statystycznych i syntezy informacji
 • Dobra organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych