Główny specjalista

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Warszawa

29 dni temu

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68325

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)
• winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
• ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• praca w pokoju wieloosobowym
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego, w tym: opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo, opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części, reprezentowanie Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych (w tym: udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, Komisji Prawniczych), uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami, monitorowanie i prowadzenie sprawozdawczości z procesu legislacyjnego nad poszczególnymi projektami
 • Dokonywanie analiz prawnych, w tym: opracowywanie/ opiniowanie projektów dokumentów, przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny
 • Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc. : zgłaszanie propozycji przepisów krajowych do oceny i notyfikacji do instytucji Unii Europejskiej, analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii
 • Koordynowanie i/ lub udział w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej w ramach kompetencji Ministerstwa: opiniowanie dokumentów związanych z członkostwem w Unii Europejskiej, opracowywanie stanowiska Ministerstwa w sprawach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej, udział w spotkaniach i posiedzeniach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej
 • Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich: gromadzenie materiałów, prowadzenie konsultacji, przygotowywanie odpowiedzi
 • Organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/ międzynarodowych Ministerstwa: prowadzenie i/ lub udział w spotkaniach i wydarzeniach, przygotowywanie merytoryczne spotkań i wydarzeń (w tym: opracowywanie prezentacji, materiałów, publikacji, etc.), zapewnianie/ obsługa udziału prelegentów/ ekspertów zewnętrznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w analizie i interpretacji przepisów prawnych: krajowych i unijnych
 • znajomość systemu prawnego i instytucjonalnego UE
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa technicznego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych