Główny specjalista
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
56 dni temu
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77544

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty aktów prawnych z zakresu cen transferowych, prowadzi prace legislacyjne związane z tematyką cen transferowych i podmiotów powiązanych, w szczególności w zakresie rozwiązywania i unikania sporów w zakresie podwójnego opodatkowania, oraz uczestniczy w uzgodnieniach wewnętrznych i zewnętrznych, pracach sejmowych i senackich
 • Analizuje i opiniuje akty prawne, projekty aktów prawnych i innych dokumentów, w tym w szczególności przygotowywanych przez instytucje Unii Europejskiej i OECD
 • Opracowuje propozycje rozwiązań problemów prawnych dotyczących cen transferowych w szczególności w zakresie opracowywania wyjaśnień, objaśnień i interpretacji ogólnych
 • Współpracuje z Wydziałem Legislacji i Wytycznych w zakresie opracowania wytycznych w zakresie cen transferowych
 • Analizuje orzecznictwo sądów administracyjnych, rozstrzygnięcia organów podatkowych i przepisy prawa oraz ich stosowanie w praktyce
 • Prowadzi sprawy związane ze współpracą międzynarodową w zakresie cen transferowych, w szczególności bierze udział w pracach grup roboczych OECD oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej. Współpracuje z administracjami podatkowymi innych państw w zakresie cen transferowych. Sprawuje nadzór merytoryczny nad wymianą informacji podatkowych z innymi jurysdykcjami w 2 zakresie zagadnień dotyczących cen transferowych
 • Organizuje konsultacje podatkowe i inne formy współpracy ze środowiskiem naukowym, eksperckim oraz przedstawicielami przedsiębiorców w zakresie cen transferowych
 • Reprezentuje stanowisko RP w zakresie cen transferowych na forum międzynarodowym, w tym na konferencjach międzynarodowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub ekonomia lub zarządzanie lub finanse
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne i swobodne posługiwanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego, w szczególności w obszarze cen transferowych, w tym Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi, redagowania tekstów
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej