Główny specjalista
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
45 dni temu
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77969

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Optymalizuje procesy płacowe, przygotowuje wymagania biznesowe w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów.
 • Sporządza zestawienia i analizy z zakresu wynagrodzeń, w celu udzielenia odpowiedzi na interpelacje poselskie, wnioski o dostęp do informacji publicznej oraz zapytania dziennikarzy.
 • Nalicza i sporządza listy płac wynagrodzeń, uposażeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz należnych świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy takich jak: nagrody, premie, nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne, z uwzględnieniem potrąceń ustawowych i dobrowolnych pracownika. Sporządza listy płac z tytułu umów cywilno-prawnych oraz wynagrodzeń dla członków powołanych komisji.
 • Nalicza wynagrodzenia i uposażenia oraz sporządza comiesięczne zestawienia wypłaconych kwot z uwzględnieniem stopnia zaangażowania w projekt, w rozbiciu na paragrafy dla poszczególnych projektów unijnych oraz rezerw celowych, w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń księgowych oraz refundacji kosztów z funduszy unijnych. Sporządza i weryfikuje wnioski płatnicze z zakresu naliczania wynagrodzeń i uposażeń.
 • Nalicza comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od zrealizowanych wypłat. Sporządza roczne informacje o dochodach osiąganych w danym roku przez pracowników MF oraz przez osoby obce wykonujące umowy zlecenia, o dzieło i członków powołanych komisji. Sporządza roczną deklarację o podatku dochodowym do urzędu skarbowego oraz przekazuje ją do właściwych urzędów skarbowych i osób zainteresowanych.
 • Od zrealizowanych wypłat nalicza składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy. Sporządza zbiorczą deklarację Ministerstwa w zakresie składek ZUS i Funduszu Pracy na bazie systemu „PŁATNIK” oraz prowadzi bieżące rozliczenia z ZUS.
 • Sporządza zaświadczenia o wysokości zarobków pracowników i funkcjonariuszy do celów emerytalno-rentowych, bankowych, sądowych i spraw socjalnych. Przygotowuje na bieżąco informacje o podstawie naliczania składek ZUS i o odprowadzonych składkach, w celu udzielenia informacji właściwym organom i instytucjom.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w komórce płacowej
 • Znajomość przepisów z zakresu naliczania i rozliczania wynagrodzeń w oparciu o ustawy: o systemie ubezpieczeń społecznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o służbie cywilnej, o Krajowej Administracji Skarbowej, Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programów informatycznych KOMA eHR i EZD