Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
82 dni temu
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80770

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Koordynuje opiniowanie projektów dokumentów rządowych opracowywanych przez inne komórki organizacyjne Ministerstwa, przez naczelne i centralne organy administracji rządowej oraz opiniuje projekty opinii i stanowisk Ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych.
 • Opracowuje projekty regulacji wewnętrznych i prowadzi uzgodnienia wewnętrznych projektów tych regulacji, w celu zapewnienia spójności systemu uregulowań wewnętrznych.
 • Koordynuje sprawy związane z współdziałaniem z Biurem Kontroli i Audytu Wewnętrznego w zakresie: kontroli prowadzonych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne, planowania oraz sprawozdawczości z działalności kontrolnej Ministra. Udziela odpowiedzi na wystąpienia zewnętrznych organów kontroli, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego działania administracji skarbowej.
 • Realizuje zadania dotyczące udostępniania informacji publicznej na wniosek i przekazuje informacje sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie w zakresie właściwości Departamentu.
 • Koordynuje sprawy związane z współdziałaniem z Biurem Komunikacji i Promocji w zakresie realizacji polityki medialnej, wypowiedzi dla prasy, a także przekazuje informacje o działaniach Departamentu i ich wynikach oraz materiały merytoryczne do bieżącej obsługi mediów.
 • Koordynuje sprawy związane z współdziałaniem z Departamentem Zarządzania Strategicznego Ministerstwa Finansów w zakresie kontroli zarządczej. Opracowuje i monitoruje plany działalności Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i Szefa KAS, sprawozdania z realizacji planu działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
 • Dokonuje wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych należących do właściwości Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w sposób zapewniający ich jednolite stosowanie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub ekonomia lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze podatków
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość funkcjonowania administracji rządowej
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi