Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Warszawa
63 dni temu
Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114639

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze. Praca pod presją czasu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: III p.,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Segreguje, kompletuje, dokonuje kontroli wtórnej dowodów księgowych zewnętrznych obcych i wewnętrznych (faktury, noty, dyspozycje wypłaty dofinansowania szkoleń, refundacji zwrotu kosztu zakupu okularów itp.), rozliczeń udzielonych dotacji, wyciągów bankowych dotyczących wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz wyciągów bankowych pomocniczych
 • Weryfikuje poprawność wypłat oraz wykonuje niezbędne czynności, w celu uzgadniania sald, wyjaśniania różnic
 • Dekretuje operacje gospodarcze wynikające z dowodów księgowych zewnętrznych obcych i wewnętrznych (faktury, noty, dyspozycje wypłaty dofinansowania szkoleń, refundacji zwrotu kosztu zakupu okularów itp.), rozliczeń udzielonych dotacji, wyciągów bankowych dotyczących wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz wyciągów bankowych pomocniczych
 • Wprowadza zapisy księgowe do informatycznego systemu Quorum
 • Sporządza sprawozdania budżetowe: RB-28, RB-28PROG, RB-28NW i uczestniczy w sporządzaniu sprawozdania finansowego
 • Przeprowadza comiesięczną analizę zapisów księgowych, w celu sprawdzenia ich pod względem prawidłowości i zgodności z dokumentami źródłowymi oraz dokonuje korekty, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
 • Dokonuje analizy i przeksięgowań według stanu na koniec miesiąca zobowiązań/należności w przypadku, gdy termin ich płatności minął i stają się zobowiązaniami/należnościami wymagalnymi
 • Obsługuje prowadzone w Departamencie kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, w tym przez Najwyższą Izbę Kontroli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości lub w zakresie obsługi finansowej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Wiedza z zakresu klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, analitycznego myślenia, terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu księgowego Quorum, systemu bankowości elektronicznej NBP oraz portalu BGK@24

Podobne oferty