Specjalista ds. kadrowo-płacowych (ds. rekrutacji)
STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA
Warszawa
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
3 dni temu

Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26, Warszawa


specjalista ds. kadrowo-płacowych
(rekruter)


Ogłoszenie nr 2022.111.13


Termin składania dokumentów: 28-09-2022 r.

Specjalista ds. kadrowo-płacowych (ds. rekrutacji)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2022.111.13
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie spraw związanych z naborami i zatrudnianiem pracowników na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze,
 • prowadzenie rekrutacji na stanowiska obsługi i pomocnicze,
 • koordynowanie spraw związanych ze służbą przygotowawczą,
 • koordynowanie procesu ocen okresowych,
 • prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników,
 • opracowywanie projektów wewnętrznych procedur, regulaminów i zarządzeń z zakresu Działu Kadr i Płac.

Charakterystyka pracy:

 • organizowanie i przeprowadzanie naborów kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w SCSAW,
 • organizowanie i przeprowadzanie rekrutacji na stanowiska obsługi i pomocnicze w SCSAW,
 • współpraca z komórkami merytorycznymi przy przeprowadzaniu naborów i rekrutacji w zakresie
 • przygotowywania wniosków o nabór oraz planowania spotkań, w tym wypracowywanie funkcjonalnych rozwiązań,
 • organizowanie procesu służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników na stanowiskach urzędniczych oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym jej przebiegiem,
 • koordynowanie procesu przeprowadzania ocen okresowych pracowników i kierowników komórek organizacyjnych SCSAW,
 • prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników i doskonalenia zawodowego,
 • organizowanie praktyk studenckich i zawodowych,
 • opracowywanie projektów wewnętrznych procedur, regulaminów i zarządzeń z zakresu kadrowego, w oparciu o aktualne przepisy oraz w związku z ich nowelizacją,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Działu Kadr i Płac (odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców i instytucji, prowadzenie korespondencji z innymi podmiotami),
 • współpraca z organizacjami związkowymi,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Kodeks pracy oraz akty wykonawcze, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa o pracownikach samorządowych oraz akty wykonawcze, ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ustawa o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w podstawowym systemie czasu pracy, wykonywanie prac biurowych, obsługiwanie podstawowych urządzeń biurowych. Praca na pełny etat, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku niedostosowanym do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
 • skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • staż pracy: minimum 2 letni przy wyższym wykształceniu lub minimum 3 letni przy średnim wykształceniu,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy związanej z kadrami, w tym rekrutacjami.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, prawa, socjologii, psychologii,
 • ukończone kursy lub studia podyplomowe w zakresie funkcjonowania kadr,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów prawa związanych ze stanowiskiem,
 • znajomość obsługi programu Symfonia moduł: kadry i płace,
 • biegła obsługa programów biurowych (arkusze kalkulacyjne, edytory tekstów),
 • komunikatywność, samodzielność, sumienność, bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego
 • skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie: o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji.
 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów i oświadczeń
wymienionych w treści ogłoszenia za pomocą przycisku aplikowania podając w tytule wiadomości „Ogłoszenie nr 2022.111.13” w terminie do 28.09.2022 r. albo dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ogłoszenie nr 2022.111.13” do sekretariatu Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Rozbrat 26 (pok. 209) bądź przesłać na adres Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa) w terminie do 28.09.2022 r.


Uwaga: Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 28.09.2022 r.


Oferty niekompletne lub niespełniające wymagań niezbędnych bądź dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.


Informacje dodatkowe dot. etapów naboru:

 • pierwszy etap - ocena formalna złożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymagań niezbędnych,
 • drugi etap - test wiedzy dot. tematyki wynikającej z zakresu zadań oraz przepisów prawa związanych ze stanowiskiem,
 • trzeci etap-rozmowa kwalifikacyjna.

 

ZASADY I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA
W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI NABORAMI NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE,
W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE


Udział w naborze (złożenie dokumentów) oznacza zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych.


W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

 • Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, zwane dalej SCS AW.
 • W sprawie danych osobowych można kontaktować się z SCS AW pod adresem odo@aktywnawarszawa.waw.pl
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
 • Podstawą przetwarzania przez SCS AW danych jest zgoda kandydata biorącego udział w naborze.
 • W każdej chwili kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych: pisząc na adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa wysyłając e-maila na adres: odo@aktywnawarszawa.waw.pl
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 • Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w naborze.
 • Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprostowanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest możliwe w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako termin dostarczenia dokumentów. Po tym terminie sprostowanie jest możliwe o ile nie wpływa na ważność złożonej oferty.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego naboru, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie określonym w przepisach prawa. SCS AW nie przekazuje danych kandydatów do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCS AW danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych osobowych.
 • Podanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest konieczne do prawidłowego przystąpienia do procesu naboru. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej (e-mail) może skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony SCS AW.
 • Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, zwane dalej SCS AW.
 2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z SCS AW pod adresem odo@aktywnawarszawa.waw.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
 4. Podstawą przetwarzania przez SCS AW danych jest zgoda kandydata biorącego udział w naborze.
 5. W każdej chwili kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych:
  a) pisząc na adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
  b) wysyłając e-maila na adres: odo@aktywnawarszawa.waw.pl
  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w naborze.
 6. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprostowanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest możliwe w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako termin dostarczenia dokumentów. Po tym terminie sprostowanie jest możliwe o ile nie wpływa na ważność złożonej oferty.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis w prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego naboru, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie określonym w przepisach prawa.
 9. SCS AW nie przekazuje danych kandydatów do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCS AW danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych osobowych.
 12. Podanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest konieczne do prawidłowego przystąpienia do procesu naboru. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej (e-mail) może skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony SCS AW.
 13. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Aplikuj szybko
?  Co oznacza „Aplikuj szybko”?
„Aplikuj szybko” oznacza, że jednym kliknięciem zaaplikujesz na ogłoszenie. Pracodawca otrzyma CV użyte przez Ciebie przy wcześniejszym aplikowaniu lub ostatni dodany przez Ciebie plik w Moje CV. Aby skorzystać z funkcji “Aplikuj szybko” musisz być zalogowany.

Poznaj

STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA jest największym niekomercyjnym Promotorem zdrowego trybu życia, poprzez sport i rekreację wśród mieszkańców Warszawy i okolic. Od lat świadczymy usługi w zakresie sportu i rekreacji oraz zarządzamy największymi obiektami sportowymi będącymi własnością samorządu warszawskiego. Jesteśmy organizatorem Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o pamięć". Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej aktywnawarszawa.waw.pl .

Podobne oferty