Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Warszawa
specjalista mid / senior / ekspert
pełny etat
umowa o pracę
4 dni temu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DRR/62/22

Stanowisko pracy ds. odwołań

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

 

Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:

 

 • rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydawanych przez dyrektorów oddziałów regionalnych oraz zażaleń na postanowienia wydawane przez dyrektorów oddziałów regionalnych w zakresie działań WPR obsługiwanych przez departament;
 • przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień i in. aktów administracyjnych Prezesa ARiMR jako organu II instancji, w trybach nadzwyczajnych przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego, w zakresie działań obsługiwanych przez Departament;
 • rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy składanych przez beneficjentów w zakresie działań obsługiwanych przez Departament Rynków Rolnych, wezwań do usunięcia naruszenia prawa składanych przez wnioskodawców, dokonywanie zmiany uprzedniego rozstrzygnięcia organu w zakresie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
 • prowadzenie rejestrów spraw dotyczących odwołań, skarg oraz innych środków zaskarżenia;
 • identyfikacja problemów powstałych w trakcie realizacji zadań z zakresu mechanizmów obsługiwanych w Departamencie Rynków Rolnych oraz formułowanie propozycji ich rozwiązań, w tym propozycji zmian do procedur;
 • udział w opracowaniu i aktualizacji procedur związanych z wykonywaniem zadań będących w kompetencji Wydziału Odwołań;
 • przygotowanie dokumentów i stanowisk na potrzeby postępowań sądowych;
 • rozpatrywanie skarg, zażaleń oraz zażaleń na przewlekłość i bezczynność;
 • rozpatrywanie innych środków zaskarżenia, będących w kompetencjach Departamentu.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe: prawo, administracja, rolnictwo, ekonomia lub pokrewne,
 • co najmniej roczny staż pracy w instytucjach związanych z obsługą programów finansowanych z udziałem funduszy Unii Europejskiej w zakresie przygotowywania i/lub kontroli stosowania procedur, rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej/wniosków o płatność w programach inwestycyjnych wdrażanych z wykorzystaniem środków finansowych UE lub 2 lata doświadczenia zawodowego organach administracji publicznej/organach jednostek samorządu terytorialnego;
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office).
Wymagania pożądane:
 • doświadczenie w przygotowywaniu pism procesowych, projektów decyzji administracyjnych itp.;
 • systematyczność i dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • analityczne myślenie, odpowiedzialność, samodzielność;
 • dobra organizacja pracy;
 • dyspozycyjność pracownika.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 30.06.2022 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

 

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

z dopiskiem: ARiMR/DRR/62/22

 

Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7:30-15:30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem: ARiMR/DRR/62/22

 

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl

z dopiskiem: ARiMR/DRR/62/22

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co

najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracyzawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Aplikuj szybko
?  Co oznacza „Aplikuj szybko”?
„Aplikuj szybko” oznacza, że jednym kliknięciem zaaplikujesz na ogłoszenie. Pracodawca otrzyma CV użyte przez Ciebie przy wcześniejszym aplikowaniu lub ostatni dodany przez Ciebie plik w Moje CV. Aby skorzystać z funkcji “Aplikuj szybko” musisz być zalogowany.

Poznaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Podobne oferty