Specjalista

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Warszawa

23 dni temu

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 52500

Warunki pracy

Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Weryfikowanie pod względem finansowym sprawozdań z realizacji zadań, na które Minister Obrony Narodowej udzielił dotacji, w szczególności zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokonywanie oceny zgodności realizowanego zadania z zapisami umowy zawartej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a podmiotem realizującym zadanie.
 • Udział w opracowywaniu projektów decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących określenia kwot dotacji przypadających do zwrotu do budżetu Skarbu Państwa oraz w sprawach dotyczących ulg w spłacie należności Skarbu Państwa. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów w zakresie udzielania ulg w spłacie należności.
 • Udział w wykonywaniu czynności nadzorczych w zakresie oceny wykonania zadań powierzonych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na których realizację Minister Obrony Narodowej udzielił dotacji.
 • Przygotowywanie tytułów wykonawczych mających na celu egzekucję należności Skarbu Państwa w trybie administracyjnym, które nie zostały zwrócone na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych.
 • Sprawdzanie zgodności prowadzonej przez Departament Budżetowy MON ewidencji księgowej z dokumentacją sprawozdawczą ze zrealizowanych zadań publicznych.
 • Udział w sporządzaniu rocznego sprawozdania z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu przedstawienia ich Ministrowi.
 • Udział w organizowaniu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, w szczególności dotyczących rozliczania zadań publicznych oraz zasad związanych ze zlecaniem zadań publicznych w resorcie obrony narodowej.
 • Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje poselskie i inne zapytania kierowane do Ministerstwa Obrony Narodowej i Departamentu oraz pisemnych wyjaśnień dla organów kontrolnych (NIK, Departamentu Kontroli, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) z zakresu działalności wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze współpracy z partnerami społecznymi lub w obszarze finansów publicznych lub rachunkowości
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „tajne”
 • Znajomość: ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy finansowaniu zadań oświatowych, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych