Specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa

44 dni temu

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 57964

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli instytucji obowiązanych, napisanie i podpisanie protokołu pokontrolnego oraz opracowywanie projektów stanowisk do zastrzeżeń pokontrolnych, napisanie i podpisanie wystąpienia pokontrolnego.
 • Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w I instancji wydawanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji wydanych przez GIIF i sporządzanie projektów decyzji w II instancji wydawanych przez Ministra Finansów. Sporządzanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 • Analizowanie wyników kontroli przeprowadzonych przez inne instytucje nadzorujące.
 • Udział w spotkaniach, konferencjach na szczeblu krajowym i międzynarodowym, podczas których prezentowana jest działalność GIIF i Wydziału Kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub ekonomia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w instytucjach obowiązanych lub w jednostkach współpracujących
 • Wiedza z zakresu przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji przez instytucje obowiązane przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych