Specjalista

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warszawa

39 dni temu

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 64426

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • udział w administrowaniu użytkowanymi w Urzędzie systemami teleinformatycznymi,
 • udział w zapewnianiu bezpieczeństwa przetwarzania danych w sieci teleinformatycznej Urzędu i systemach teleinformatycznych Urzędu,
 • udzielanie doraźnej pomocy pracownikom Urzędu w zakresie eksploatacji sprzętu komputerowego i urządzeń kopiujących oraz aplikacji i programów informatycznych,
 • zapewnianie utrzymania w sprawności technicznej sprzętu informatycznego i urządzeń kopiujących oraz udział w prowadzeniu spraw związanych z gospodarowaniem sprzętem informatycznym i urządzeniami kopiującymi,
 • prowadzenie instruktaży dla pracowników Urzędu w zakresie informatyki i obsługi urządzeń kopiujących,
 • prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych (licencji) oraz aktualizowanie posiadanych przez Urząd licencji na oprogramowanie,
 • udział w kontroli dokumentów finansowych dotyczących spraw prowadzonych w Wydziale.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne albo wyższe (nieprofilowe) i studia podyplomowe z zakresu informatyki,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
 • wiedza techniczna z zakresu zagadnień informatycznych, w tym znajomość: -systemów Windows Server 2003, 2010, 2012, 2016, Windows 2007, 2010, Vista, Linux, -obsługi baz danych, -rozwiązań sieciowych, -pakietu biurowego MS Office, -zagadnień związanych z tworzeniem serwisów WWW, HTML, CSS, PHP, -komputerów na poziomie sprzętowym,
 • znajomość przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z rozporządzaniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych ram dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista,
 • znajomość języka angielskiego (poziom komunikatywny, znajomość terminologii informatycznej),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • w przypadku posiadania wykształcenia wyższego technicznego – preferowane z zakresu informatyki,
 • znajomość systemu EZD,
 • umiejętność pracy w zespole,
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych