Specjalista

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Warszawa

54 dni temu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67050

Warunki pracy

MNiSW zapewnia swoim pracownikom:
- stabilną i ciekawą pracę;
- umowę o pracę;
- regularnie wypłacane wynagrodzenie;
- dodatek stażowy;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę”, nagrody jubileuszowe;
- możliwość rozwoju zawodowego (studia, szkolenia);
- wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
- pakiet socjalny;
- korzystną ofertę dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
- elastyczny system czasu pracy;
- karnet sportowy.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Konieczność dostosowania się do specyfiki współpracy z danym partnerem zagranicznym, różnice kulturowe, inna kultura pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Prowadzi działania w obszarze współpracy w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego z wybranymi partnerami zagranicznymi.
 • Realizuje zadania związane z udziałem MNiSW w pracach gremiów międzynarodowych o charakterze dwu- lub wielostronnym (w tym europejskim).
 • Opracowuje projekty umów i porozumień międzynarodowych oraz programów lub protokołów wykonawczych do tych umów, listów intencyjnych i innych dokumentów w zakresie należącym do właściwości ministra; bierze udział w ich negocjowaniu i podpisywaniu, sprawuje nadzór nad ich realizacją.
 • Prowadzi obsługę delegacji zagranicznych wizytujących MNiSW i przygotowuje wizyty członków Kierownictwa za granicą, obejmujące opracowanie zagadnień merytorycznych oraz działania o charakterze organizacyjnym.
 • Przygotowuje opracowania dotyczące współpracy międzynarodowej w obszarach nauki i szkolnictwa wyższego oraz prowadzi sprawy z zakresu współpracy z zagranicą realizowanej przez uczelnie i jednostki naukowe
 • Opiniuje projekty umów i porozumień międzynarodowych oraz programów i protokołów wykonawczych do tych umów, opracowywanych z inicjatywy innych organów administracji rządowej, a także inne dokumenty dotyczące prowadzonej przez nie współpracy międzynarodowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie B2
 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • znajomość ustawy o umowach międzynarodowych
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • przeszkolenie w zakresie protokołu dyplomatycznego
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustaw o: Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych