Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Warszawa
65 dni temu
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 107601

Warunki pracy


 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie 

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • obsługa klientów zewnętrznych, spoza administracji


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: • Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (wjazd do budynku, windy, toalety)

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Budynek klimatyzowany

Zakres zadań

 • Weryfikuje dokumentację zgłoszeniową, realizuje sprawy ewidencji trasowych przeszkód lotniczych, aktualizuje przestrzenną elektroniczną bazę danych geometrycznych i danych opisowych charakteryzujących przeszkody lotnicze przed przekazaniem informacji o przeszkodach lotniczych państwowemu organowi zarządzania ruchem lotniczym celem ich publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczej
 • Prowadzi sprawy uzgadniania lokalizacji planowanych inwestycji, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy poprzez przeprowadzanie analiz przestrzennych określających wpływ projektowanych inwestycji na prawidłowe działanie lotniczych urządzeń naziemnych, a także przygotowuje projekty postanowień Prezesa ULC oraz innych odpowiedzi w tych sprawach
 • Bierze udział w audytach i kontrolach prowadzonych przez Inspektorat oraz zapewnia obsługę administracyjną procesu i spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, organizacją oraz dokumentowaniem przebiegu nadzoru bieżącego
 • Uczestniczy w tworzeniu i utrzymaniu systemów informacji przestrzennej (geoprzestrzenne bazy danych lotniczych/GIS) w celu spełnienia przepisów międzynarodowych i krajowych oraz usprawnienia funkcjonowania Urzędu
 • Monitoruje poprawność zapisów w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych oraz współpracuje z innymi komórkami Urzędu odnośnie ich aktualizacji
 • Bierze udział w sprawach dotyczących nadawania oznaczeń/wskaźników lokalizacji dla stałych stacji telekomunikacji lotniczej
 • Udziela informacji na temat ograniczeń i zakazów w korzystaniu z nieruchomości, które wynikają z działalności lotniczej
 • Bierze udział w monitorowaniu zmian w przepisach prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie AIS, DAT, map lotniczych, przeszkód lotniczych, jakości danych lotniczych (ADQ)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o specjalności geodezja i kartografia lub gospodarka przestrzenna lub geografia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w lotnictwie lub w geodezji i kartografii lub w gospodarce przestrzennej lub w geografii
 • Znajomość międzynarodowych i krajowych przepisów, w tym: ustawa Prawo lotnicze oraz przepisy wykonawcze do niej, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy międzynarodowe ICAO i UE dot. AIS i DAT, w szczególności bardzo dobra znajomość wymagań wynikających z Załącznika 4, 15 ICAO
 • Znajomość KPA
 • Znajomość darmowego oprogramowania GIS
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie żeglugi powietrznej
 • szkolenia specjalistyczne w zakresie: AIS, DAT i map lotniczych, zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, nadzoru nad zmianami w systemach funkcjonalnych, technik audytowania.
 • znajomość oprogramowania ESRI
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)

Podobne oferty