Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Warszawa
83 dni temu
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112436

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.       Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.       Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Monitoruje i analizuje sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną w obszarze właściwym dla danego stanowiska pracy. Analizuje i gromadzi dokumentację dotyczącą współpracy RP z poszczególnymi państwami i podmiotami prawa międzynarodowego oraz strukturami/formami i mechanizmami współpracy regionalnej i wielostronnej.
 • Negocjuje z dyplomatami innych państw, funkcjonariuszami organizacji międzynarodowych /pozarządowych i innych struktur/form współpracy wielostronnej lub dwustronnej (w zależności od stanowiska) - w tym w ramach służbowych wyjazdów zagranicznych - m. in. w takich kwestiach, jak: uzgadnianie wizyt, spotkań, tekstów oficjalnych komunikatów, inicjatyw i różnego rodzaju dokumentów międzynarodowych, jak też wydania/opublikowania uzgodnionych dokumentów politycznych, w tym również dotyczących spraw drażliwych dla Polski i innych podmiotów sceny międzynarodowej. Uczestniczy w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach i sporządza notatki i raporty z tych spotkań. Bierze udział w pracach grup roboczych Rady UE/Komisji.
 • Opracowuje materiały informacyjne i notatki analityczne w zakresie kompetencji terytorialnych i problemowych, w tym w szczególności na potrzeby wizyt, spotkań, konsultacji, negocjacji z partnerami zagranicznymi, jak też narad wewnętrznych i międzyresortowych (w tym m.in. materiały tezowo-informacyjne dla Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Kierownictwa MSZ do wykorzystania podczas spotkań ze swoimi odpowiednikami). Wypracowuje strategie w krótkiej i dłuższej perspektywie w obszarze właściwym dla danego stanowiska.
 • Wspiera działania polskich instytucji w nawiązywaniu kontaktów i prowadzeniu współpracy z podmiotami w państwach i strukturach/formach współpracy wielostronnej właściwych dla opisywanego stanowiska pracy oraz informuje polskie instytucje współpracujące z podmiotami we właściwych krajach na temat ich sytuacji wewnętrznej, polityki zagranicznej i stanu stosunków dwustronnych Polski z tymi państwami.
 • Współdziała w zakresie planowania i sprawozdawczości, opiniowania i nadzorowania placówek dyplomatycznych RP z obszaru właściwego dla danego stanowiska pracy, w tym również uczestniczy w przygotowywaniu instrukcji dla placówek. Przygotowuje, we współdziałaniu z pracownikami referatu, departamentu i pozostałych komórek organizacyjnych MSZ, wkłady do instrukcji na COEST, PSC, COREPER, FAC, Radę Europejską oraz – w razie – potrzeby – innych organów UE, a także wkłady do instrukcji na posiedzenia OBWE, Rady Europy, NATO i ONZ.
 • Współdziała w zakresie planowania i sprawozdawczości, opiniowania i nadzorowania placówek dyplomatycznych RP z obszaru właściwego dla danego stanowiska pracy, w tym również uczestniczy w przygotowywaniu instrukcji dla placówek.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze stosunków międzynarodowych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „secret EU” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 oraz języka rosyjskiego lub azerskiego na poziomie B2.
 • Znajomość: problematyki stosunków międzynarodowych, w tym w szczególności stosunków RP z państwami/strukturami wielostronnymi właściwymi dla danego stanowiska pracy; założeń i celów polskiej polityki zagranicznej; zasad funkcjonowania administracji publicznej.
 • Umiejętność: współpracy, negocjowania (m. in. jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji), analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1.
 • Szczególne uprawnienia: nadany stopień dyplomatyczny.
 • Szybkie czytanie.
 • Znajomość zasad korespondencji dyplomatycznej.

Podobne oferty