Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Produktów Leczniczych w Biurze Rezerw Medycznych
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Warszawa, ul. Grzybowska 45
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
8 godz. temu

Dołącz do Biura Rezerw Medycznych

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Produktów Leczniczych w Biurze Rezerw Medycznych
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska 45
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty w Dziale Produktów Leczniczych w Biurze Rezerw Medycznych
 • Chcemy zatrudnić jedna osoba na pełen etat
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki
 • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w systemie komputerowym SAP
 • Realizacja umów cywilnoprawnych dot. rezerw medycznych, zawartych przez Agencję.
 • Udostępnianie rezerw medycznych oraz sporządzanie dokumentacji z tym związanej.
 • Uczestnictwo w odbiorach zakupionych przez Agencję towarów i udział w kontrolach przeprowadzanych przez Agencję z zakresu przechowywania produktów leczniczych
  i wyrobów medycznych.
 • Sporządzanie pism urzędowych.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej ze sprzedażą produktów leczniczych i wyrobów medycznych stanowiących nadwyżki.
 • Przygotowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt spraw załatwionych.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania
 • Wykształcenie Wyższe
 • Starszy Specjalista: minimum 2 lata stażu pracy / doświadczenia zawodowego lub
  Główny Specjalista: minimum 3 lata stażu pracy / doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o rezerwach strategicznych
 • Znajomość prawa farmaceutycznego
 • Znajomość ustawy o wyrobach medycznych
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office: Word, Excel, Power Point
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • Terminowość realizacji zadań, rzetelność
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Wykształcenie Wyższe o profilu: farmaceutycznym, medycznym, biotechnologicznym, inżynieria medyczna lub pokrewne
 • Praca w państwowych jednostkach organizacyjnych lub podmiotach prywatnych o profilu farmaceutycznym lub medycznym
 • Znajomość z zakresu:
  • ustawy o ochronie informacji niejawnych
  • branży farmaceutycznej
  • zagadnień finansowo-księgowych i magazynowych związanych z obrotem towarowym
  • zasad obrotu towarowego i stosownie do tego zakresu przepisów kodeksu cywilnego
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Zaawansowana znajomości Excela
 • Znajomość systemu informatycznego SAP moduł MM
 • Umiejętność pracy z dokumentacją niejawną
 • Umiejętność sporządzania pism urzędowych i dokumentacji handlowej.
Sprawdź co oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.
Gdzie złożyć dokumenty?

 

Dokumenty należy składać koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 102/Z/BRM/11/22”:

 • elektronicznie za pomocą przycisku Aplikuj Teraz
 • drogą pocztową na adres:
  Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
  ul. Grzybowska 45
  00-844 Warszawa
 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.
Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?
 • Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO* wz z art. 221 § 1 pkt. 4-6 Kp oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO wz z art. 221 § 1 pkt. 1-3 Kp ).
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych szczególnych kategorii art. 9 ust 2 lit. 1 a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, tj. przez okres 3 miesięcy, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 • Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możecie się Państwo skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych poprzez mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

 

Aplikuj teraz

Poznaj

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) przejęła zadania Agencji Rezerw Materiałowych (ARM). Aby odzwierciedlić rzeczywisty zakres zadań i kompetencji Agencji, zmieniono jej nazwę oraz podległość. Tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych zostało wpisane w dziedzinę bezpieczeństwa narodowego (a tym samym zarządzania kryzysowego).

Podobne oferty