Starszy specjalista

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie

Warszawa

97 dni temu

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 20662

Warunki pracy

1) praca biurowa,
2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4) użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka i skaner,
5) zagrożenie korupcją,
6) stres związany z kontaktami z wykonawcami i uczestnikami postępowań.

Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze. Praca wymaga przemieszczania po budynku w celu wykonywania zleconych zadań.

Zakres zadań

 • Sporządzanie, aktualizowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu zakupów oraz planów zamówień publicznych Zakładu na dany rok kalendarzowy.
 • Organizowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych (Przewodniczący Komisji Przetargowej).
 • Sporządzanie i aktualizowanie projektów planów wydatków bieżących i inwestycyjnych będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego.
 • Prowadzenie gospodarki telefonami komórkowymi, w tym określanie potrzeb i zakup usług telefonii komórkowej, aparatów i urządzeń z nimi związanych.
 • Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad postanowieniami umowy dotyczącej usługi telefonii komórkowej oraz opracowywanie pod względem merytorycznym dokumentów księgowych wynikających z realizacji przedmiotowej umowy.
 • Nadzoruje prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, rejestru zamówień publicznych oraz rejestru zawieranych przez Zakład umów gospodarczych i porozumień.
 • Sporządzanie informacji dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie wymaganym ustawą Prawo zamówień publicznych oraz dla komórek MSWiA oraz uczestnictwo w postępowaniach odwoławczych.
 • Udział w opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych w zakresie prowadzonej działalności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z przeprowadzaniem zamówień publicznych
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych
 • bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych
 • umiejętność negocjacji
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność kierowania pracą innych pracowników
 • zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność współpracy
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie inwentaryzacji i ewidencji

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl