Starszy specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa

33 dni temu

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 54453

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
- obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Analizowanie i ocenia dokumentów dostarczonych przez podmiot pod względem formalnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami technicznymi ustalonymi dla wnioskowanego zakresu prowadzenia działalności lotniczej i przygotowywanie wezwania do uzupełnienia braków formalnych;
 • Przygotowywanie planów miesięcznych i tygodniowych audytów i kontroli w ramach ciągłego nadzoru technicznego z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z certyfikacją oraz bieżącym nadzorem technicznym oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia certyfikacji, audytu lub kontroli jak i udział w weryfikowaniu jej aktualności;
 • Przygotowywanie i koordynowanie harmonogramów procesów certyfikacji oraz nadzoru technicznego i monitorowanie ich realizacji w odniesieniu do posiadaczy certyfikatów przy wykorzystaniu z systemów informatycznych;
 • Przygotowywanie i uzgadnianie projektów decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie wydania, rozszerzenia, cofnięcia, zawieszenia i wznowienia certyfikatów Organizacji Part MG/MF/145/21;
 • Prowadzenie ewidencji przeprowadzonych audytów i inspekcji jak i stwierdzonych niezgodności oraz monitorowanie terminowości realizacji działań korygujących w stosunku do stwierdzonych niezgodności;
 • Wprowadzanie danych dotyczących Organizacji do bazy danych prowadzonych ACAM w celu utrzymania ich aktualności oraz prowadzenie e-teczki, jak również nadzorowanie prawidłowość wprowadzanych danych oraz analizowanie i usuwanie braków;
 • Monitorowanie przy użyciu dedykowanych programów komputerowych procesów uzgodnień, akceptacji dokumentów np. MOE, MOM, CAME, PDT oraz zmian do nich, przedkładanych przez Organizacje i inne podmioty gospodarcze.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej
 • Dobra znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących prawa lotniczego, a w szczególności techniki lotniczej
 • Znajomość przepisów Part M, Part 145 i Part 21
 • Dobra znajomość KPA
 • Znajomość Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kompetencje behawioralne: zorientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość, doskonalenie zawodowe, skuteczna komunikacja, pozytywne podejście do klienta, umiejętności analityczne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność posługiwania się programami do tworzenia i obsługi baz danych
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych