Starszy specjalista

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Warszawa

267 dni temu

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Komendant Główny PSP poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 54882

Warunki pracy

Budynek nr 4 Komendy Głównej PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie, na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony, I piętro budynku. Stanowiska pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefony. Budynki komendy nie są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak windy w budynku nr 3, bariery architektoniczne: brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze, kontakty zewnętrzne z wykonawcami, Krajową Izbą Odwoławczą (kilka razy w roku).

Zakres zadań

 • przygotowanie i przeprowadzenie wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do wykonawców, ogłoszenia, kontaktowanie się z podmiotami biorącymi udział w postępowaniu,
 • koordynowanie i uczestnictwo w pracach komisji przetargowych oraz zapewnienie obsługi technicznej w tym zakresie, w tym uczestniczenie w otwarciu ofert, ich badaniu i ocenie, udział w negocjacjach z wykonawcami,
 • zapewnienie obsługi proceduralnej i formalno – prawnej wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane,
 • publikacja i zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach i ich zmianach,
 • przygotowanie umowy z wykonawcami do podpisu na podstawie złożonej oferty i koordynacja czynności związanych z ich zawarciem,
 • przygotowanie projektów pism/dokumentów wychodzących z wydziału,
 • sprawowanie pieczy nad archiwizacją wytworzonej dokumentacji,
 • przygotowanie zestawień i informacji na rzecz kierownictwa PSP i jednostek nadrzędnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych do ustawy oraz ustaw związanych,
 • umiejętność obsługi komputera pakietu Microsoft Office,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • kompetencje miękkie: samodzielność, systematyczność, współpraca, umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność obsługi programów komputerowych – Windows, Excel
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych