Starszy specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Warszawa

41 dni temu

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 66365

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
- proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 4571,91 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,25),
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
- możliwość udziału w szkoleniach,
- możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych,
- pakiet socjalny (możliwość ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe, możliwość dofinansowania karty sportowej, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
- możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- możliwość dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych,
- pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
- parking dla rowerów.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- kontakt z klientem zewnętrznym;
- wysiłek fizyczny;
- zagrożenie chorobami skórnymi, układu oddechowego i alergiami.

Zakres zadań

 • Przyjmowanie na stan archiwum zakładowego materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej w postaci papierowej oraz w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją; ewidencjonowanie przejętej dokumentacji;
 • Porządkowanie dokumentacji stanowiącej zasób archiwum zakładowego, w tym materiałów archiwalnych, podlegających przekazaniu do archiwum państwowego;
 • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym do celów służbowych oraz prowadzenie kwerend w zasobie archiwum zakładowego oraz udostępnianie osobom prywatnym dokumentacji do celów naukowych, przygotowywanie projektów odpowiedzi do instytucji państwowych
 • Prowadzenie bieżących konsultacji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących przepisów kancelaryjno-archiwalnych, prawidłowego prowadzenia dokumentacji w komórkach organizacyjnych oraz prawidłowego opracowania dokumentacji podlegającej przekazaniu do archiwum zakładowego, w tym archiwizacji w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • Przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego;
 • Przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie badań mikrobiologicznych, fumigacji oraz konserwacji akt;
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z Archiwum Akt Nowych oraz Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w zakresie postępowania z dokumentacją oraz innymi instytucjami i osobami prywatnymi w zakresie udostępniania dokumentacji;
 • Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku historia o specjalności archiwistyka lub wyższe o kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w archiwum zakładowym w jednostkach sektora finansów publicznych lub archiwum państwowym,
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • znajomość rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,
 • doskonalenie zawodowe, Identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych