Starszy specjalista

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Warszawa

54 dni temu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67037

Warunki pracy

MNiSW zapewnia swoim pracownikom:
- stabilną i ciekawą pracę;
- umowę o pracę;
- regularnie wypłacane wynagrodzenie;
- dodatek stażowy;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę”, nagrody jubileuszowe;
- możliwość rozwoju zawodowego (studia, szkolenia);
- wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
- pakiet socjalny;
- korzystną ofertę dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
- elastyczny system czasu pracy;
- karnet sportowy.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, obsługa klientów zewnętrznych, reprezentowanie urzędu na zewnątrz
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Udziela informacji i wsparcia zainteresowanym podmiotom z kraju i zagranicy (osobom prywatnym i instytucjom, ośrodkom wsparcia lub koordynatorom z innych państw członkowskich).
 • Współpracuje z resortami oraz organami właściwymi w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych w Polsce i za granicą (m.in. w systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), opiniuje sprawy w ramach systemu służącego rozwiązywaniu problemów wynikających z błędnego stosowania przepisów unijnych (SOLVIT)
 • Opiniuje projekty aktów prawnych innych resortów oraz analizuje i interpretuje prawo unijne
 • Organizuje seminaria, spotkania w celu upowszechnienia informacji z obszaru uznawania kwalifikacji zawodowych
 • Współpracuje z Punktem Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP) ustanowionym na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Wspiera w merytorycznym przygotowywaniu posiedzeń międzyresortowego Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej lub jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE
 • znajomość przepisów prawa unijnego z obszaru uznawania kwalifikacji zawodowych
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość innego języka roboczego UE na poziomie B1
 • znajomość zasad techniki prawodawczej
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych