Starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Warszawa

63 dni temu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72301

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na V piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty zmian ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o rynku mocy, obejmujące zagadnienia leżące w kompetencji Departamentu, a także bierze udział w procesie legislacyjnym tych projektów
 • przygotowuje projekty regulacji wdrażających rozwiązania systemowe, a także bierze udział w procesie legislacyjnym tych projektów
 • transponuje przepisy UE do ustawy Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym regulacji objętych tą ustawą oraz wdraża zapisy umów międzynarodowych, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Departamentu i Ministerstwa
 • przygotowuje projekty innych regulacji związanych z sektorem energetycznym, obejmujących obszar energii elektrycznej i gazu, w szczególności rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o rynku mocy, bierze udział w ich procesie legislacyjnym
 • bierze udział w procesie kształtowania dokumentów na szczeblu krajowym i UE (udział w pracach grup roboczych, w tym komitetów, Rady Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej) w zakresie rynku energii
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na kierowane do Ministerstwa i Departamentu wystąpienia, w tym w szczególności interpelacje oraz zapytania poselskie i udziela wyjaśnień związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego oraz ustawą Prawo energetyczne
 • przygotowuje (również przy udziale innych pracowników Departamentu lub innych komórek organizacyjnych Ministerstwa) projekty opinii i stanowisk Departamentu lub Ministerstwa w odniesieniu do projektów aktów prawnych przygotowywanych w innych komórkach organizacyjnych Ministerstwa lub w innych urzędach lub organach państwowych
 • bierze udział przygotowywaniu dokumentacji związanej z prowadzonymi przez departament postępowaniami administracyjnymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze energetyki lub obsługi prawnej
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość zagadnień sektora energetycznego, w tym aspektów bezpieczeństwa energetycznego i problematyki ekonomicznej
 • znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne oraz przepisów wykonawczych do ustawy
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energii i procedur legislacyjnych
 • znajomość prawodawstwa UE w zakresie elektroenergetyki i gazu
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych