Starszy specjalista
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Warszawa
47 dni temu
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77323

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


-praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


-praca w terenie,


-krajowe oraz zagraniczne wyjazdy służbowe,


-częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


-stres i praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


-budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;


-w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z obsługą projektu pt. „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie” finansowanego ze środków MF EOG 2014-2021, w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar „Łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie narażenia na tego typu zmiany” , w tym: przygotowywanie raportów, sprawozdań oraz wniosków o płatność zgodnie z Regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021, prowadzenie dokumentacji projektowej, przygotowywanie i redakcja pism i prezentacji, przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji do kontroli projektu, przedkładanie propozycji aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, koordynacja przygotowywania protokołów zdawczo-odbiorczych na odbiór materiałów trwałych oraz stosownych porozumień i upoważnień.
 • Wsparcie prac związanych z obsługą Projektu mających na celu pozyskanie informacji merytorycznych potrzebnych do przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania na zakup infrastruktury pomiarowej i informatycznej oraz innych usług związanych z realizacją celów projektu.
 • Sprawdzanie poprawności pod względem rzeczowym i finansowym realizacji umów zawieranych z wykonawcami oraz opisywanie faktur pod względem zgodności z zgodnie z wytycznymi i regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021.
 • Składanie sprawozdań osobom pełniącym nadzór merytoryczny i finansowy nad Projektem o postępach w realizacji Projektu i planach pracy oraz informowanie ich o ewentualnych nieprawidłowościach i zagrożeniach w realizacji Projektu.
 • Występowanie za pośrednictwem Kierownika Projektu do Departamentu Administracyjno—Finansowego o środki finansowe niezbędne do realizacji zaplanowanych zadań w ramach Projektu oraz występowanie o składanie wniosków o zapewnienie finansowania i uruchomienie środków z rezerwy celowej; koordynowanie występowania o: wykonanie tłumaczeń, zamawianie biletów lotniczych i rezerwacje miejsc w hotelach na czas pobytu za granicą.
 • Prowadzenie bieżącej współpracy z Centralnym Laboratorium Badawczym i Krajowym Laboratorium Referencyjnym ds. jakości powietrza atmosferycznego w zakresie realizacji projektu oraz utrzymywanie roboczych kontaktów z Instytucjami Wdrażającymi: Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, partnerem Projektu.
 • Monitorowanie przepisów i wytycznych mających wpływ na prawidłowe rozliczanie projektu.
 • Monitorowanie i zarządzania projektem oraz działaniami promocyjnymi.
 • Obsługa kancelaryjna projektu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych;
 • znajomość wytycznych i krajowych zasad dotyczących wdrażania projektów współfinansowanych z MF EOG/NMF lub środków unijnych;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu problematyki wdrażania funduszy UE,