Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Warszawa
44 dni temu
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79648

Warunki pracy


 • Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I, IV, VII i VIII piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób z  niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób z  niepełnosprawnością; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich

 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie

 • Stanowisko zagrożone korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Praca pod presją czasu

 • Narażenie na stres

Zakres zadań

 • Monitoruje projekty realizowane przez beneficjentów programów operacyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w celu oceny postępu z ich realizacji oraz wprowadzenia danych do Centralnego Systemu Informatycznego (SL2014)
 • Prowadzi ocenę formalno-merytoryczną wniosków o dofinansowanie, wykonuje czynności związane z procedurą odwoławczą od wyników oceny formalno-merytorycznej
 • Przygotowuje dokumentację konkursową oraz bierze udział w opracowaniu założeń merytorycznych projektów pozakonkursowych finansowanych ze środków EFS, w celu przeprowadzenia procedury wyboru projektów
 • Przekazuje informacje z realizacji projektów na stanowisko odpowiedzialne za sporządzanie informacji miesięcznych oraz sprawozdania okresowe z realizacji osi priorytetowej w zakresie ochrony zdrowia, w celu sporządzenia syntetycznych sprawozdań
 • Prognozuje i podejmuje działania naprawcze, w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji projektów
 • Wykonuje zadania związane z pełnieniem przez Wydział funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Osi V Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, w szczególności przygotowuje interpretacje zagadnień związanych z kwalifikowalnością wydatków
 • Wykonuje zadania związane z realizacją projektu predefiniowanego nr 2 pn. Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży w programie „Zdrowie” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Wiedza z zakresu funduszy europejskich
 • Umiejętność współpracy, zdolności komunikacyjne
 • Umiejętność doskonalenia procedur wykonawczych do realizacji projektów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • Umiejętność gromadzenia i analizy danych
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych
 • Umiejętność rozwiązywania oraz zapobiegania problemom
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

Podobne oferty