Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Opole
89 dni temu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 79755

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 

- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

 

- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

 

 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 

- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

 

- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,

 

- bariery architektoniczne- brak windy,

 

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 

- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 

- podczas pobytu w terenie występuje konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie.

 

 

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych oraz koncepcji programowych, Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy,
 • opiniuje projekty budowlane albo projekty wykonawcze dla przyszłych zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg i obiektów inżynierskich,
 • przygotowuje treść Opisu Przedmiotu Zamówienia, projekty umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczącej prac projektowych,
 • merytorycznie dokonuje sprawdzenia i odbioru dokumentacji projektowej,
 • prowadzi sprawy uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (w tym w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej), Zespołami Kierownika Projektu oraz przedstawicielami z Centrali,
 • prowadzi sprawy związane z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym,
 • planuje potrzeby finansowe w zakresie dokumentacji technicznej, zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na prace projektowe,
 • opiniuje projekt budowlany w zakresie branży drogowej (wg Opisu Przedmiotu Zamówienia), współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zespołami Kierownika Projektu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w techniczno-budowlanym obszarze drogownictwa.

 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów w zakresie: budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego, specustawy i prawa ochrony środowiska w niezbędnym zakresie
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawstwa (w zakresie branży drogowej),
 • znajomość języków obcych: język angielski - poziom komunikatywny, język niemiecki- poziom komunikatywny,
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych,