Starszy specjalista
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Warszawa
4 dni temu
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 106773

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca na II piętrze; praca związana z obsługą klienta, zagrożenie korupcją; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty zaświadczeń oraz projekty odpowiedzi na zapytania instytucji zewnętrznych
 • prowadzi sprawy z zakresu cofnięcia zezwoleń na pobyt i pracę cudzoziemcom
 • opiniuje zasadność zwrotu środków w związku z wpłatami dokonanymi z tytułu usług realizowanych przez wydział

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Znajomość ustaw: o cudzoziemcach, Kodeks postępowania administracyjnego, o opłacie skarbowej, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji, współpracy w zespole
 • Niefigurowanie w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o niefigurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego
  • Oświadczenie o zobowiązaniu się do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w Biurze Kadr i Organizacji przed podjęciem pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie po otrzymaniu informacji o zatrudnieniu na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Cudzoziemców
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2022-10-03 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  - pocztą, kurierem bądź osobiście
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, Punkt Obsługi Klienta
  pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
  z dopiskiem „Oferta pracy WSC-VI/29”
  lub
  - elektronicznie poprzez skrytkę podawczą na ePUAP
  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
  /t6j4ljd68r/skrytka
  UWAGA!
  Dokumenty przesyłane elektronicznie muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Klauzula informacyjna dla kandydata na pracownika Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że:


  Tożsamość administratora


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie reprezentowany przez Dyrektora Generalnego.


  Może się Pani/Pan z nami kontaktować w następujący sposób:


  listownie na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


  poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /t6j4ljd68r/skrytka


  poprzez e-mail: info@mazowieckie.pl


  telefonicznie: 22 695 69 95.


  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych


  Nad prawidłowością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować:


  listownie na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


  poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /t6j4ljd68r/skrytka


  poprzez e-mail: iod@mazowieckie.pl


  telefonicznie: 22 695 69 80.


  Cele przetwarzania i podstawa prawna


  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, na podstawie:


  ·         art. 6 ust. 1 lit b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),


  ·         art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,


  ·         art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach), w przypadku innych danych osobowych, które nie są zbierane na podstawie przepisów prawa pracy.


  Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych


  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Podmioty takie nie są jednak uznane za odbiorców danych.


  Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców,
  tj. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).


  Okres przechowywania danych


  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. W przypadku wyłonienia innego kandydata Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania z nim stosunku pracy
  ze względu na ewentualną konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska pracy.


  Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych


  Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:


  prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  prawo do usunięcia danych;
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w którym przetwarzanie opierało się na przesłance zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są powyżej).


  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie
   z prawem.


  Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich


  Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich.


  Informacja o profilowaniu


  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.


  Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych


  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest :


  ·         niezbędne, w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy i innych aktów prawnych w związku 
  z przeprowadzeniem rekrutacji,


  ·         dobrowolne, w zakresie pozostałych danych.

  Podobne oferty