Specjalista

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa

437 dni temu

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 31321

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca samodzielna biurowo – administracyjna,
- praca w siedzibie urzędu,
- praca w pomieszczeniu biurowym,
- praca w godzinach 8.15-16.15
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- obsługa urządzeń biurowych: komputer, telefon, faks, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku,
- niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak windy, bariery architektoniczne, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,
- brak oznaczeń dla osób niewiadomych, brak pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
- infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • koordynuje działania komórek/jednostek organizacyjnych SG w zakresie zbierania, przetwarzania, sporządzania rozliczeń wydatków kwalifikowanych, informacji finansowych (plany finansowe, sprawozdania, raporty) celem opracowania planów, sporządzania raportów zbiorczych dla instytucji nadrzędnych, bieżącego monitorowania, prowadzenia zestawień/analiz o środkach zagranicznych,
 • sporządza, aktualizuje wieloletnie plany, zestawienia, zawierające informacje o danym mechanizmie (instrumencie) finansowym (harmonogram realizacji, decyzje o zapewnieniu finansowania, rezerwy celowe, wydatki zrealizowane) w celu bieżącej oceny (analizy) środków planowanych, pozyskanych, zakontraktowanych, wydatkowanych, ewentualnych zagrożeń realizacji. Weryfikuje zgodność źródłowej dokumentacji księgowej z kryteriami kwalifikowalności wydatków,
 • uczestniczy w sporządzaniu wniosków dotyczących decyzji Ministra Finansów o zapewnienie finansowania przedsięwzięcia/rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na prefinansowanie/współfinansowanie środków zagranicznych, celem zabezpieczenia płynności finansowej projektów finansowanych ze środków zagranicznych,
 • opracowuje zalecenia i wytyczne wynikające z przepisów dot. gospodarki finansowej w zakresie obsługi środków zagranicznych celem właściwego definiowania środków kwalifikowanych, terminowego, zgodnego z wymogami darczyńcy wykorzystania środków,
 • sporządza informacje, wyjaśnienia wymagane przez organy kontrolne, audytowe, misje monitorujące (np. Komisji Europejskiej, Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Kontroli Skarbowej, służby audytowe/kontrolne, itp.) celem wywiązania się z zadań zleconych przez instytucje audytujące/kontrolujące zgodnie z wytycznymi projektowymi,
 • opiniuje wnioski o zmianę planu wydatków budżetowych (również w ujęciu zadaniowym) jednostek organizacyjnych SG realizujących projekty finansowane z udziałem środków zagranicznych celem zabezpieczenia płynności finansowej projektów, osiągnięcia rezultatów zgodnie z kryteriami kwalifikowalności działania,
 • udziela informacji, interpretacji przepisów, wytycznych celem prawidłowej i spójnej realizacji działań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej.
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych;
 • znajomość przepisów z zakresu gospodarki finansami publicznymi;
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (MS Office) i urządzeń peryferyjnych;
 • znajomość funkcjonowania UE;
 • komunikatywność, asertywność;
 • działanie w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.