Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Warszawa

30 dni temu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 53844

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Do obowiązków pracownika należy przeprowadzanie kontroli w terenie, związane są z tym wyjazdy służbowe krajowe i możliwe zagraniczne, a także wystąpienia publiczne. Na stanowisku występuje praca w stresie i pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Gmach został wzniesiony w 1900 r. Obecnie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Budynek wielokondygnacyjny, wyposażony w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku zainstalowane są 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Programowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie wyników kontroli (w tym koordynowanych) zlecanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz Szefa KPRM, w szczególności: wszechstronne, za pomocą różnorodnych metod, analizowanie złożonych problemów w celu rzetelnego zbadania danego zagadnienia i ujęcia wyników analiz w formie programu kontroli lub innego dokumentu; kierowanie i koordynacja pracy zespołu kontrolnego lub zespołów kontrolnych (w przypadku kontroli koordynowanych w administracji rządowej); ustalanie stanu faktycznego poprzez gromadzenie i weryfikowanie dowodów kontroli, przedstawianie wyników ich analizy w dokumentacji kontroli, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości ustalenie ich zakresu, przyczyn, skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych, formułowanie ocen i ich adekwatne uzasadnianie oraz przedstawienie rekomendacji (rozwiązań).
 • Wykorzystywanie wyników kontroli i analiz dotyczących działalności kontrolnej Prezesa Rady Ministrów w administracji rządowej do opracowywania na zlecenie członków kierownictwa Kancelarii ocen funkcjonalności struktur państwa i sprawności ich działania, w tym przedstawienie rozwiązań systemowych i koncepcji.
 • Opracowywanie informacji i analiz w celu oceny działalności kontrolnej administracji rządowej, w tym stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych, oceny funkcjonowania kontroli w administracji rządowej oraz przedstawianie propozycji udoskonaleń w tych obszarach.
 • Identyfikowanie obszarów potencjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu administracji rządowej w celu sporządzenia propozycji do planu kontroli, propozycji kontroli koordynowanych lub w celu podjęcia działań o charakterze pozakontrolnym.
 • Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w KPRM, kontroli realizacji zadań publicznych finansowanych ze środków Kancelarii oraz kontroli wynikających z nadzoru Szefa Służby Cywilnej nad przestrzeganiem zasad służby cywilnej.
 • Sporządzanie zawiadomień do właściwych organów o naruszeniu prawa, w tym dyscypliny finansów publicznych.
 • Realizowanie zadań w ramach koordynacji kontroli w administracji rządowej, w tym doskonalenie systemu kontroli, rozwój standardów kontroli i metodyki kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne lub politologiczne lub administracyjne lub prawnicze lub na kierunku zarządzanie lub wyższe magisterskie i studia podyplomowe na kierunku nadzór lub kontrola lub audyt lub ewaluacja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w tym: powyżej 3 lat doświadczenia związanego z samodzielnym przeprowadzaniem kontroli (audytów) albo powyżej 1 roku doświadczenia w ich nadzorowaniu lub koordynowaniu
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie wiedzy w zakresie: organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności uregulowań z zakresu administracji rządowej m.in. dotyczących kompetencji Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, działów administracji rządowej, kontroli w administracji rządowej (ustawa o kontroli i Standardy kontroli w administracji rządowej), finansów publicznych, rachunkowości, służby cywilnej, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych.
 • Posiadanie wiedzy w zakresie: wykorzystywania krajowych i międzynarodowych standardów kontroli/audytu oraz terminologii z dziedziny kontroli wewnętrznej, kontroli instytucjonalnej i audytu wewnętrznego.
 • Kierowanie się etyką zawodową polegającą m.in. na bezstronności i unikaniu konfliktu interesów.
 • Wysoka kultura osobista wymagana w kontaktach na wysokim szczeblu, wysoka motywacja i bardzo duże zaangażowanie w wykonywane zadania.
 • Ciągłe doskonalenie zawodowe, determinacja i dociekliwość w dążeniu do poznania istoty zagadnienia.
 • Współpraca, tj. praca w zespole.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, tj.: samodzielność; zarządzanie zadaniami, w szczególności nadawanie właściwych priorytetów zadaniom, przestawianie się z jednego zadania na inne i prowadzenie równolegle kilku zadań bez uszczerbku dla ich jakości; prawidłowe gromadzenie materiału dowodowego i oceny jego istotności, rzetelności, stosowności i racjonalności.
 • Myślenie analityczne w zakresie: prawidłowego rozumienia i stosowania kryteriów legalności, rzetelności, celowości, gospodarności oraz skuteczności, wydajności i oszczędności; identyfikacji nieprawidłowości, wykazania się zawodowym sceptycyzmem, tj. zdolnością krytycznego myślenia i kwestionowania narzucanych interpretacji; rozróżniania informacji istotnych od nieistotnych; rozpoznawania informacji fałszywych, nierzetelnych i sygnałów o potencjalnych obszarach nieprawidłowości oraz weryfikacji informacji uzyskanych z różnych źródeł; precyzyjnego formułowania ocen oraz argumentowania / przekonywania, stawiania hipotez, obrony własnego stanowiska, prezentacji badanego zagadnienia w szerszej perspektywie, w różnorodnym kontekście i z różnych punktów widzenia; precyzyjnego, jasnego i syntetycznego formułowania myśli oraz posługiwania się nienaganną polszczyzną; przewidywania możliwych działań i reakcji, konsekwencji sądów i opinii sformułowanych w wyniku kontroli.
 • Zarządzanie ludźmi, tj. posiadanie kompetencji menedżerskich przy kierowaniu pracą zespołu kontrolnego i zespołów kontrolnych w różnych jednostkach administracji rządowej, w szczególności zespołów w kontrolach koordynowanych składających się z pracowników innych jednostek w administracji rządowej.
 • Komunikacja, tj. prezentowanie asertywnej postawy.
 • Negocjowanie.
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, tj. pracy w stresie wynikającym z konieczności formułowania zarzutów wobec konkretnych osób oraz stresie wynikającym z pracy w nieprzyjaznym środowisku i pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończenie studiów podyplomowych o kierunku nadzór lub kontrola lub audyt lub ewaluacja (w przypadku posiadania wykształcenia profilowego).
 • Ukończenie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w administracji rządowej, w tym: powyżej 3 lat doświadczenia związanego z samodzielnym przeprowadzaniem kontroli (audytów) albo powyżej 1 roku doświadczenia w ich nadzorowaniu lub koordynowaniu.
 • Ukończenie szkolenia z zakresu metod zarządzania projektami (np. metody PRINCE2).
 • Ukończenie aplikacji kontrolerskiej Najwyższej Izby Kontroli.
 • Uprawnienia do wykonywania zadań audytora wewnętrznego, wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.
 • Uprawnienia biegłego rewidenta, głównego księgowego lub samodzielnego księgowego.
 • Znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego lub hiszpańskiego na poziomie B2.
 • Umiejętność pisania bezwzrokowego.