Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Warszawa

28 dni temu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 61448

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Praca na tym stanowisku związana jest z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Gmach został wzniesiony w 1900 r. Obecnie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Budynek wielokondygnacyjny, wyposażony w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku zainstalowane są 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Opracowywanie, na podstawie merytorycznych stanowisk właściwych komórek organizacyjnych KPRM, projektów dokumentów rządowych inicjowanych przez Kierownictwo KPRM oraz obsługa w zakresie ich uzgodnień
 • Opracowywanie na podstawie projektów otrzymanych z właściwych komórek organizacyjnych ostatecznych tekstów projektów aktów wewnętrznych Kierownictwa KPRM
 • Przygotowywanie projektów opinii prawnych dla Kierownictwa KPRM, komórek organizacyjnych KPRM lub podmiotów zewnętrznych w sprawach zleconych przez Kierownictwo DP oraz ocena pod względem prawnym i formalnym dokumentów przygotowywanych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne KPRM
 • Opiniowanie projektów dokumentów rządowych w ramach rządowego procesu legislacyjnego oraz wykonywanie obsługi legislacyjnej Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie dotyczącym projektów dokumentów rządowych podlegających uzgodnieniom międzyresortowym oraz opiniowanie projektów stanowisk Rządu do projektów inicjowanych przez Prezydenta RP, posłów, Senat RP, projektów inicjatyw obywatelskich w ramach uzgodnień międzyresortowych i Stałego Komitetu Rady Ministrów
 • Wykonywanie obsługi prawnej w zakresie rozstrzygnięć wydawanych przez organy obsługiwane przez KPRM, w tym spraw związanych z dostępem do informacji publicznej oraz odmową wydania zaświadczenia oraz opiniowanie i współpraca z komórkami organizacyjnymi przy tworzeniu projektów dokumentów zawierających stanowisko prawne Szefa KPRM i Dyrektora Generalnego
 • Opiniowanie i przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Szefa KPRM i Dyrektora Generalnego KPRM pod kątem ich poprawności prawnej i formalnej
 • Wykonywanie obsługi prawnej spraw dotyczących rozstrzygnięć Prezesa Rady Ministrów wydawanych na podstawie innych ustaw, w tym rozstrzygania przez Prezesa Rady Ministrów sporów o właściwość
 • Udział w konferencjach uzgodnieniowych organizowanych przez KPRM lub ministerstwa, komisjach prawniczych organizowanych przez Rządowe Centrum Legislacji (RCL) w celu przedstawienia stanowiska KPRM i uzgodnienia projektu dokumentu rządowego, a także komisjach sejmowych i senackich wspólnie z Szefem KPRM

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych związanego z obsługą prawną
 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka urzędowego UE na poziomie B1
 • Wiedza z zakresu: prawa i postępowania administracyjnego, prawa pracy oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej, procesu legislacyjnego, przepisów dot. ochrony informacji niejawnych, przepisów i orzecznictwa dot. dostępu do informacji publicznej
 • Posiadanie umiejętności z zakresu: interpretowania i stosowania prawa w praktyce, redagowania tekstów
 • Kompetencje: myślenie analityczne, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone szkolenia z zakresu: prawa pracy; ochrony informacji niejawnych, prawa międzynarodowego, prawa UE, prawa i postępowania administracyjnego, prawa konstytucyjnego, informacji publicznej, zasad techniki prawodawczej
 • Ukończona aplikacja legislacyjna
 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka urzędowego UE na poziomie B2
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych