Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
79 dni temu
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78180

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Prowadzi analizę funkcjonalną i ekonomiczną wniosków o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się, w szczególności analizuje dane finansowe oraz porównawcze na podstawie dostępnych baz danych.
 • Prowadzi sprawy dotyczące procedur wzajemnego porozumiewania się i procedur arbitrażowych na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych.
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów - Wydziałem Cen Transferowych i Porozumień Cenowych I, Wydziałem Cen Transferowych i Porozumień Cenowych II lub Wydziałem Cen Transferowych i Porozumień Cenowych III w zakresie spraw podmiotów powiązanych objętych równocześnie postępowaniem APA (Advance Pricing Agreements) i MAP (Mutual Agreement Procedure).
 • Prowadzi sprawy związane ze współpracą międzynarodową w zakresie cen transferowych, w szczególności bierze udział w pracach grup roboczych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej.
 • Dokonuje oceny i analizy obowiązujących rozwiązań prawnych, w tym ich skuteczności, a także współpracuje z Wydziałem Cen Transferowych i Porozumień Cenowych III w zakresie opracowywania propozycji rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnych, w zakresie cen transferowych.
 • Realizuje politykę w zakresie cen transferowych, w tym: współpracuje z urzędami celnoskarbowymi, urzędami skarbowymi oraz izbami administracji skarbowej oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi, środowiskami akademickimi, sędziami, w tym bierze udział w konferencjach i spotkaniach.
 • Sporządza komunikaty i materiały na potrzeby mediów, a także informacji zamieszczanych na stronach internetowych w zakresie właściwości wydziału, w celu prowadzenia proaktywnej polityki informacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze cen transferowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne posługiwanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość międzynarodowego prawa podatkowego
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość problematyki cen transferowych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność negocjacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322) ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie umożliwiającym płynne posługiwanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości
 • Znajomość prawa handlowego
 • Znajomość regulacji dotyczących działalności gospodarczej
 • Znajomość obsługi specjalistycznych programów komputerowych (baz danych zawierających sprawozdania finansowe np. InfoCredit, Orbis)