Młodszy dokumentalista

Archiwum Państwowe w Warszawie

Milanówek

110 dni temu

Archiwum Państwowe w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy dokumentalista
Miejsce pracy: Milanówek
Ogłoszenie o naborze Nr 19705

Warunki pracy

Praca biurowa wymagająca odporności na stres w kontaktach z klientem. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Kontakt z kurzem w magazynach archiwalnych, możliwość narażenia na czynniki biologiczne: grzyby, bakterie, pleśnie, pył osiadły.
Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przygotowuje dokumentację do udostępnienia na zewnątrz Archiwum
 • udziela klientom ubiegającym się o świadczenie emerytalno - rentowe pisemnych odpowiedzi na złożone podania
 • wydaje klientom potwierdzone za zgodność kopie bądź odpisy dokumentacji
 • udziela informacji o miejscach przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej
 • nalicza odpłatności za wykonane kopie bądź odpisy
 • identyfikuje wpłaty na podstawie otrzymanych wyciągów bankowych
 • obsługuje użytkowników ubiegających się o świadczenia emerytalno-rentowe w czytelni

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów emerytalno - rentowych
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy
 • znajomość przepisów systemu ubezpieczeń społecznych
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi pakietów biurowych
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • kultura osobista
 • dobra organizacja pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • Szkolenia z zakresu stosowania przepisów emerytalno - rentowych

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl