Praca Sejny

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 305

Praca w Sejnach

Sejny to jedno z miast w województwie podlaskim, w jego północno-wschodniej części.

Geograficznie Sejny leżą na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, nad rzeką Marychą – dopływem Czarnej Hańczy. Administracyjnie są siedzibą władz powiatu sejneńskiego i jedynym miastem w tym powiecie. Miasto pełni funkcję ośrodka gospodarczego, administracji, edukacji, ochrony zdrowia, to także ośrodek kultury. Sejny są miejscowością z wielowiekową historią, w której dużą rolę odegrali Dominikanie.

Zabytki w Sejnach

Założone w 1563 r. przez króla Zygmunta Augusta miasto rozwijało się dzięki położeniu na szlakach handlowych. Z inicjatywy zakonników w XVII w. został wybudowany zespół klasztorny.

W profilu lokalnej gospodarki silnie zaznacza się działalność handlowo-usługowa. Jak wygląda sejneński rynek pracy? Czy to niewielkie miasto na Podlasiu daje szansę na rozwój kariery zawodowej?

Sejny – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Sejny (woj. podlaskie) leżą w północno-wschodniej części kraju, blisko – ok. 10 km od polsko-litewskiej granicy. Mimo że są stolicą powiatu, to nieduża miejscowość, najmniejsza pełniące takie funkcje w Polsce. Sejny liczą 5,2 tys. mieszkańców, zajmują teren 4,5 kilometra kwadratowego. Miasto otacza wiejska gmina Sejny, która od wschodu sąsiaduje z Litwą. 

Powiat sejneński obejmuje obszar 856 kilometrów kwadratowych i składa się poza gminą miejską z czterech gmin wiejskich: Puńsk, Krasnopol, Giby, Sejny.

Wspomniany na wstepie kasztor podominikański w Sejnach to obowiązkowy punkt dla osób zwiedzających miasto. Atrakcji w tej okolicy jest jednak więcej, a ta część Podlasia ma duży turystyczny potencjał. Niedaleko z Sejn do znanych ośrodków turystycznych – Augustowa i litewskich Druskienników.

W mieście krzyżują się drogi wojewódzkie. Biegną tędy DW nr 653 (Sedranki – Poćkuny), DW nr 663 (Pomorze – Sejny) oraz DW nr 651 (relacji Gołdap – Sejny). Przez teren gminy prowadzi droga krajowa nr 16 (z Augustowa do granicy Polski i Litwy). Brak z kolei połączeń kolejowych.

Sejny można uznać za dobrze skomunikowany obszar. Łatwy jest dojazd do większych ośrodków miejskich w Polsce i na Litwie. Trasa Sejny – Suwałki wymaga pokonania 30 km, Sejny – Białystok – 136 km. Litewska Olita oddalona jest od Sejn o 65 km, od Kowna o 126 km, a od Wilna 173 km.

Rynek pracy, oferty pracy – Sejny

W Sejnach siedzibę ma 512 podmiotów gospodarki narodowej (dane GUS, stan REGON na 31 sierpnia 2020 r.). Zdecydowaną większość stanowią mikrojednostki zatrudniające do 9 osób i samozatrudnieni – jest ich 480. W 26 podmiotach pracuje między 10 a 49 osób, a w 5 – od 50 do 249 pracowników. Najwięcej miejsc pracy w Sejnach – między 250 a 999 generuje jeden podmiot z sektora państwowego.

W strukturze własnościowej podmiotów przeważa sektor prywatny – 471 podmiotów, z czego 370 osób fizycznych. Jednostek budżetowych działa w mieście 38 (poza wspomnianą największą trzy z kadrą rzędu 50-249 osób, 16 zatrudniających między 10 a 49 pracowników i 18 mikro – do 9 pracujących).

Ważną rolę w sejneńskiej gospodarce odgrywają firmy handlowe i usługowe. Najliczniej reprezentowane sektory PKD w mieście to:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów – 98 podmiotów,
 • budownictwo – 76 podmiotów,
 • pozostałe usługi – 72 podmioty,
 • transport i gospodarka magazynowa – 45 podmiotów,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 43 podmioty.

Bezrobotni, osoby poszukujące pracy oraz pracodawcy z Sejn oraz terenów wiejskiej gminy mogą korzystać z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy. Zgodnie ze sprawozdaniem PUP podsumowującym II kwartał 2020 r., w rejestrze bezrobotnych było wpisanych 1136 osób.

974 osoby uznano za będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ważnym zadaniem PUP i samorządu jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych. Wg danych urzędu osób bezrobotnych powyżej 2 lat było 278, a od roku do dwóch – kolejne 202. 

Rynek pracy w Podlaskiem jest silnie zróżnicowany, jeśli chodzi o wskaźnik bezrobocia rejestrowanego. Zgodnie z danymi GUS stopa bezrobocia w Sejnach ma wysoką wartość. W sierpniu 2020 r. osiągnęła poziom 13,0%. Dla porównania – średnia w województwie podlaskim wyniosła 7,7%, a w Polsce – 6,1%.

Mimo dużego bezrobocia, w powiecie sejneńskim są branże, w których pracodawcy mają trudności z zapełnieniem wakatów. Przeszkodą jest brak umiejętności, doświadczenia bądź kwalifikacji chętnych, ale też niezadowalające potencjalnych pracowników warunki finansowe czy warunki pracy.

Zgodnie z Barometrem zawodów, branżami, w których prognozuje się zawody deficytowe, są:

 • budownictwo (brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, murarze i tynkarze pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, robotnicy budowlani, betoniarze i zbrojarze),
 • transport, magazynowanie (kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, magazynierzy),
 • motoryzacja (diagności samochodowi),
 • handel i finanse (sprzedawcy i kasjerzy, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości),
 • edukacja (nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych),
 • turystyka i gastronomia (pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, kucharze, pomoce kuchenne),
 • sektor usług medycznych i opiekuńczych (lekarze, pielęgniarki i położne, farmaceuci, opiekunki dziecięce),
 • przetwórstwo spożywcze (piekarze pracownicy przetwórstwa spożywczego),
 • usługi (kamieniarze, spawacze, ślusarze).

Z kolei nadwyżka chętnych do pracy nad ofertami dotyczy w powiecie sejneńskim ekonomistów, filozofów, historyków, politologów i kulturoznawców, pracowników ds. ochrony środowiska i bhp, specjalistów technologii żywności i żywienia, techników – informatyków oraz mechaników, a także operatorów maszyn rolniczych i ogrodniczych.

PUP Sejny:

Adres: ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny
E-mail: biuro@pup.sejny.pl
Telefon: 875 163 970.

Szukaj pracy w mieście