Specjalista

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Warszawa

22 dni temu

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 57206

Warunki pracy

− Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
− Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
− W budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
− Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
− Wyjazdy służbowe.
− Praca w warunkach narażenia na stres.
− Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z koordynacją działań organów administracji publicznej realizujących zadania dotyczących zakładania i prowadzenia w systemie teleinformatycznym powiatowej bazy GESUT, BDOT500, EGiB i mapy zasadniczej
 • Monitoring powiatów w zakresie aktualności publikowanych danych poprzez usługi wms w zakresie baz danych EGiB, GESUT
 • Prowadzenie spraw związanych ze wsparciem merytorycznym powiatów w zakresie budowy i aktualizacji powiatowej bazy GESUT, EGiB
 • Współpraca z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu w zakresie uzgadniania inicjalnych baz GESUT i aktualizacji krajowej bazy GESUT
 • Uczestnictwo w opracowywaniu nowych i nowelizacji istniejących przepisów prawnych i standardów technicznych z zakresu geodezji i kartografii, w celu usprawnienia i ujednolicenia wykonywania prac przy zakładaniu i prowadzeniu powiatowej bazy GESUT, BDOT500, EGiB i krajowej bazy GESUT oraz tworzeniu mapy zasadniczej i kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map infrastruktury
 • Uczestnictwo w opracowaniu projektów programu badań statystycznych oraz projektów formularzy sprawozdawczych z zakresu mapy zasadniczej, powiatowej bazy GESUT, BDOT500, EGiB w celu realizacji badań z tego zakresu
 • Przygotowywanie oraz przeprowadzanie, przy współpracy z komórką zamówień publicznych, postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w zakresie zadań merytorycznych wydziału
 • Realizacja zadań dotyczących zbioru danych przestrzennych związanych z realizacją dyrektywy INSPIRE w zakresie tematu danych przestrzennych usługi użyteczności publicznej i służby państwowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w obszarze geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu lub numerycznej mapy zasadniczej
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość narzędzi GIS
 • Umiejętność posługiwania się językiem XML
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • Praktyczna znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE2
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Uprawnienia zawodowe w zakresie 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
 • Samodzielność, odpowiedzialność
 • Systematyczność, dokładność