Specjalista

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Warszawa

37 dni temu

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 61099

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i prowadzi postępowania o dokonanie zakupu na dostawy, usługi i roboty budowlane na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • Bierze udział w pracach zespołów zakupowych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/dokonania zakupu
 • Bierze udział w procesie powierzania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w tym organizacjom pozarządowym i jednostkom samorządu terytorialnego, polegającym na przygotowaniu regulaminów i zasad konkursów zadań zleconych, bierze udział w posiedzeniach komisji konkursowych, dokonuje oceny formalnej ofert i przedstawia ją do akceptacji Dyrektora
 • Przygotowuje dokumentację oraz odpowiedzi na zapytania dla organów kontrolujących otwarte konkursy ofert
 • Dokonuje analizy materiałów przygotowanych do wszczęcia postępowania o dokonanie zakupu (wniosek, umowa)
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi MEN w celu przygotowywania dokumentacji do wszczęcia postępowania o dokonanie zakupu
 • Współpracuje w opiniowaniu aktów prawnych zawiązanych z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych
 • znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja i obowiązki pracowników służby cywilnej)
 • znajomość Kodeksu cywilnego
 • komunikatywność
 • umiejętność argumentowania
 • odporność na stres
 • rzetelność i terminowość
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • samodzielność
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych