Specjalista

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Warszawa

26 dni temu

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 63771

Warunki pracy

− Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
− Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
− Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku.
− Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
− Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Weryfikuje pod względem formalnym (prawnym i proceduralnym) ogłoszenia o zamówieniu publicznym, projekty umów, specyfikacje istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, odpowiedzi na zapytania wykonawców, pisma wysyłane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) w celu zachowania zgodności z procedurami wewnętrznymi GUGiK, przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z Kodeksem cywilnym.
 • Opiniuje wnioski o udzielenie zamówienia publicznego opracowywane przez pracowników komórek merytorycznych, ocenia prawidłowość zastosowanego trybu udzielania zamówienia publicznego, przeliczania wartości zamówienia na euro oraz określenia nazwy i kodu Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) w celu zapewnienia właściwego ustalenia przesłanek udzielenia zamówień w trybach zgodnych z przepisami prawnymi oraz właściwości prowadzonej procedury z uwzględnieniem wartości zamówienia.
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza komisji w celu zabezpieczenia poprawności formalnej dokumentacji zgromadzonej w toku postępowania.
 • Monitoruje na bieżąco udzielania zamówień, w szczególności pod względem terminowości ich realizacji przekazywanie przez komórki organizacyjne po zakończeniu postępowania pełnej dokumentacji do Biura Dyrektora Generalnego, w celu zapewnienia zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz z procedurami wewnętrznymi.
 • Uczestniczy w prowadzeniu Centralnego rejestru zamówień publicznych Urzędu, w przygotowaniu projektów rocznego planu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sporządzaniu rocznych sprawozdań z zamówień publicznych udzielonych w Urzędzie w celu dostarczenia aktualnej informacji na temat zakresu zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie.
 • Monitoruje zmiany przepisów z zakresu zamówień publicznych, inicjuje i opracowuje projekty zmian przepisów wewnętrznych w celu zagwarantowania zgodności regulacji wewnętrznych z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • Uczestniczy w organizacji szkoleń z zakresu przepisów, zasad i technik udzielania zamówień publicznych dla pracowników Urzędu zajmujących się prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w celu wsparcia procesu zapoznawania pracowników urzędu z aktualnymi przepisami ustawowymi oraz procedurami wewnętrznymi.
 • Realizuje zadania wynikające z zarządzenia nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.08.2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych w administracji publicznej.
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole