Specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Warszawa

58 dni temu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 71043

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz oraz wykonywaniem zadań pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Gmach został wzniesiony w 1900 r. Obecnie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Budynek wielokondygnacyjny, wyposażony w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku zainstalowane są 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą
z niepełnosprawnością.


 

Zakres zadań

 • wspiera Naczelnika Wydziału oraz Dyrektora Departamentu w procesie koordynacji opiniowania ocen skutków regulacji na wszystkich etapach proces legislacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem sprawnego przekazywania informacji do poszczególnych pracowników w ramach Wydziału
 • analizuje i opiniuje oceny skutków regulacji (OSR) sporządzane do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przedkładanych na wybranych etapach procesu legislacyjnego pod względem zakresu regulacji, logiki interwencji i poprawności przeprowadzonej oceny wpływu oraz zakresu konsultacji publicznych i opiniowania, opracowuje propozycje projektów opinii Centrum Analiz Strategicznych, w tym opracowuje propozycje uwag do OSR, dokonuje wstępnej oceny uwzględnienia uwag do OSR
 • wspiera Naczelnika Wydziału oraz Dyrektora Departamentu w realizacji zadań o charakterze administracyjnym i sprawozdawczym
 • sporządza notatki i materiały informacyjne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 2 lat w obszarze prac analitycznych, w tym pracy na danych liczbowych lub w zakresie koordynacji prac
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość na poziomie krajowym: systemu instytucjonalnego, trybu legislacyjnego, wytycznych oceny skutków regulacji
 • Kompetencje miękkie, komunikacja, myślenie analityczne, kreatywność, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętności: znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint); umiejętność poszukiwania informacji w krajowych i międzynarodowych bazach danych; zdolność krytycznego myślenia, strukturyzowania problemów, formułowania i sprawdzania hipotez oraz poszukiwania i kwestionowania rozwiązań; proaktywność w przewidywaniu, przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone szkolenia z zakresu oceny skutków regulacji
 • Ukończone szkolenia z zakresu analizy danych przy użyciu narzędzi systemowych i programowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość innego niż angielski języka roboczego UE na poziomie B1
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych