Specjalista
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Warszawa
37 dni temu
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77491

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


-praca przy komputerze


-obsługa klientów zewnętrznych (organy administracji) i wewnętrznych (komórki GIOŚ), w ramach zbierania, opracowywania i raportowania danych


-wyjazdy służbowe krajowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


-budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;


-w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Informatycznego Systemu Kontroli w tym nad: słownikami, dokumentacją oraz prawidłowym wprowadzaniem danych przez pracowników wojewódzkich inspektoratów w ochrony środowiska.
 • Weryfikacja prawidłowości wprowadzanych do Informatycznego Systemu Kontroli danych przez pracowników wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.
 • Sporządzanie analiz, raportów, wytycznych, formularzy statystycznych itp. związanych z realizacją obowiązków planistycznych i statystycznych dotyczących działalności kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Współudział w opracowywaniu wytycznych do cykli kontrolnych oraz ogólnych kierunków działalności kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Organizacja i uczestnictwo oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska z zakresu użytkowania Informatycznego Systemu Kontroli.
 • Udział w kontrolach wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w zakresie stosowania Informatycznego Systemu Kontroli.
 • Udział w opiniowaniu aktów prawnych oraz innych dokumentów oraz sporządzanie i przedstawianie kierownictwu i innym organom propozycji zmian przepisów prawa z zakresu podejmowania i procedowania kontroli w celu wyeliminowania zagadnień problematycznych.
 • Udział w wykonywaniu kontroli użytkowników środowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub w administracji publicznej,
 • znajomość polskich przepisów ochrony środowiska,
 • znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • znajomość przepisów Prawo przedsiębiorców,
 • znajomość przepisów Kpa,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce,
 • biegła znajomość obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe