Starszy specjalista

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Warszawa

44 dni temu

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 66337

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

– wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Pracownikom oferujemy:
– umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy)
– trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
– pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
– możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
– zagrożenie korupcją
– częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, z późn. zm.) oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa.

Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Zakres zadań

 • Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego w zakresie/w obszarze gospodarki wodnej i rybołówstwa w tym: - prowadzenie i udostępnianie wykazu prac legislacyjnych Ministra, - opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części, - przygotowywanie lub opiniowanie projektów stanowisk Rady Ministrów do pozarządowych projektów aktów normatywnych, - opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo, - opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych przez Ministerstwo, - opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie komitetów/ zespołów grup roboczych, - opiniowanie projektów umów międzynarodowych lub projektów dokumentów dotyczących zawarcia lub wypowiedzenia umowy międzynarodowy, inicjowanych poza Ministerstwem, - opracowywanie projektów umów międzynarodowych lub opracowywanie projektów dokumentów dotyczących zawarcia lub wypowiedzenia umowy międzynarodowej, inicjowanych przez Ministerstwo, - opiniowanie projektów statutów organów i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra, - sprawdzanie zgodności z obowiązującymi przepisami i politykami przepisów prawa miejscowego wydanych przez organy podległe i nadzorowane przez Ministra, - kierowanie projektów aktów normatywnych inicjowanych przez Ministerstwo do Rządowego Centrum Legislacji w celu rozpatrzenia przez komisję prawniczą, - uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami, - reprezentowanie Ministra w pracach nad projektami aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych (w tym: udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, komisji prawniczych, komitetów Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych), - monitorowanie i prowadzenie sprawozdawczości z procesu legislacyjnego nad poszczególnymi projektami, - kierowanie do ogłoszenia aktów normatywnych i innych aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw oraz Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski, - opracowywanie lub opiniowanie projektów obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego, - udostępnianie informacji w zakresie obsługi i redagowania Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakresie właściwości Ministerstwa, - prowadzenie Dziennika Urzędowego Ministra
 • Świadczenie pomocy prawnej w tym: -udzielanie porad prawnych , -sporządzanie opinii prawnych, - opracowywanie/ opiniowanie wzorów umów, porozumień, dokumentów, - opracowywanie/ opiniowanie projektów umów, porozumień, upoważnień, pełnomocnictw lub innych dokumentów, - przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny, - doradztwo prawne podczas spotkań z podmiotami zewnętrznymi (w tym: udział w negocjacjach)
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i pozaadministracyjnych w zakresie/ w obszarze żeglugi śródlądowej i gospodarki morskiej w tym: - opracowywanie lub opiniowanie projektów decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, - opracowywanie lub opiniowanie projektów zażaleń, odwołań w postępowaniu administracyjnym, - rozpatrywanie ponagleń, - prowadzenie mediacji, - prowadzenie cywilno-prawnych postępowań egzekucyjnych, - prowadzenie postępowań związanych z udzieleniem informacji publicznej (w tym: przygotowywanie projektu odpowiedzi wnioskodawcy, przygotowywanie materiałów będących informacją publiczną), - przygotowywanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom sądów administracyjnych, - przekazywanie tytułów egzekucyjnych opatrzonych klauzulą wykonalności komornikom sądowym, - opracowywanie projektów decyzji i rozstrzygnięć pozaadministracyjnych
 • Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii/ inicjatyw, etc. w tym: - analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, - analizowanie planowanych zmian prawnych, - tworzenie bazy wiedzy, - przekazywanie informacji zainteresowanym, - monitorowanie baz np. m.in.: bazy Elektronicznego Systemu Transpozycji Prawa Europejskiego (e-step), - monitorowanie i analizowanie inicjatyw i działań w wybranych krajach członkowskich UE lub w krajach trzecich
 • Udział w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej w zakresie/ w obszarze żeglugi śródlądowej i gospodarki morskiej w tym: - formułowanie stanowisk (m.in. sporządzanie odpowiedzi na zarzuty formalne i uzasadnioną opinię), - opiniowanie stanowisk, - prowadzenie spraw związanych z realizacją systemu nieformalnego rozwiązywania problemów dotyczących naruszenia przez państwa członkowskie unii prawa europejskiego (np. SOLVIT, EU-Pilot, KŚW)
 • Prowadzenie procesu negocjowania i podpisania umów i innych dokumentów międzynarodowych w tym: - opiniowanie projektów umów i innych dokumentów bi- i mutilateralnych (MoU)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach związanych z obsługą prawną
 • znajomość Konstytucji RP, ustawy o Radzie Ministrów, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o służbie cywilnej, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, uchwały Rady Ministrów w sprawie regulaminu pracy Rady Ministrów
 • znajomość zasad techniki prawodawczej
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • umiejętność obsługi komputera, pakietów programów biurowych, prawniczych (np. LEX) i do zarządzania treścią w Internecie
 • komunikacja
 • kreatywność
 • myślenie analityczne
 • negocjowanie
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • rzetelność
 • współpraca
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończona aplikacja legislacyjna