Starszy specjalista

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warszawa

47 dni temu

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69120

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przygotowywanie analiz dotyczących przekazanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego informacji o wynikach badań próbek wyrobów budowlanych, opracowywanie komuniktów o wynikach badań próbek wyrobów budowlanych i podejmowanie działań,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania, ograniczania zakresu, zawieszania lub cofnięcia autoryzacji jednostek wykonujących zadania strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych,
 • wykonywanie zadań związanych z notyfikacją wyznaczonych jednostek wykonujących zadania strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych,
 • obsługiwanie systemów teleinformatycznych dotyczących nadzoru rynku wyrobów budowlanych, w szczególności analizowanie zgłoszeń przekazanych za pomocą systemu ICSMS oraz wprowadzanie informacji do tego systemu,
 • pozyskiwanie danych i informacji oraz opracowywanie analiz i materiałów wykorzystywanych do planowania działalności kontrolnej,
 • opracowywanie analiz i zestawień dotyczących przeprowadzanych kontroli oraz działań podjętych przez organy nadzoru budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych,
 • współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie spraw dotyczących właściwości Wydziału,
 • opracowywanie materiałów w zakresie realizacji zadań Departamentu,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w pracy związanej z wykonywaniem zadań analitycznych bądź zadań inspekcyjno-kontrolnych lub orzeczniczych lub z zakresu obsługi prawnej,
 • znajomość przepisów: ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, 765/2008, 764/2008, ustawy – Prawo budowlane
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,
 • skrupulatność i rzetelność,
 • umiejętność obsługi komputera (w szczególności Excel),
 • komunikatywność,
 • kultura osobista,
 • odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,