Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Ministerstwo Sportu w Warszawie
Warszawa
177 dni temu
Ministerstwo Sportu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73489

Warunki pracy

Praca samodzielna, wykonywana na terenie i w godzinach pracy Ministerstwa. W zależności od potrzeb okresowe przemieszczanie się na terenie Ministerstwa i poza nim. Na stanowisku występuje konieczność udziału w wyjazdach służbowych. Stanowisko pracy zorganizowano w pomieszczeniu biurowym spełniającym wymagania dla pomieszczeń stałej pracy. Do zadań służbowych należy obsługa stanowiska komputerowego, faksu, skanera i in. urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.


Warunki architektoniczno-budowlane i techniczne budynków oraz pomieszczeń: pracy, ogólnodostępnych i higieniczno-sanitarnych:


Budynek przy ul. Senatorskiej 14 - siedziba główna Ministerstwa            


Pomieszczenia są w niezbędnym stopniu dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na wyposażeniu budynku są pochylnie mobilne (zastępujące pochylnie stałe), dostawiane przez pracowników recepcji, zapewniających asystę i pomoc fizyczną. Na lewo od wejścia głównego jest oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy. W budynku brak windy. Na wyposażeniu budynku jest schodołaz, umożliwiający osobom niepełnosprawnym przemieszczanie się wewnątrz, pomiędzy piętrami. Na parterze jest łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Budynek przy ulicy Senatorskiej 12        


Pomieszczenia są w niezbędnym stopniu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na wyposażeniu jest schodołaz umożliwiający dostęp do budynku. Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy. W budynku znajduje się winda do komunikacji między kondygnacjami. Na dziedzińcu jest oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Na piętrach (I i II) usunięto bariery architektoniczne. Na I i II piętrze znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część pomieszczeń pracy wyposażona jest w klimatyzację, część w wentylację grawitacyjną i naturalną.

Zakres zadań

 • Współpracuje z Polskim Laboratorium Antydopingowym, w szczególności w zakresie utrzymywania akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), w celu optymalizacji krajowej polityki antydopingowej oraz zapewnienia realizacji zobowiązań międzynarodowych.
 • Współpracuje z Polską Agencją Antydopingową, w tym w szczególności w zakresie realizacji przez Agencję zadań, określonych w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie, oraz w celu optymalizacji krajowej polityki antydopingowej.
 • Gromadzi dane dotyczące stanu organizacyjnego i prawnego walki z dopingiem w sporcie w Polsce w celu opracowania materiałów informacyjnych, analitycznych i rekomendacyjnych w przedmiotowym zakresie dla członków kierownictwa resortu.
 • Gromadzi dane oraz przygotowuje opracowania analityczne, materiały informacyjne i rekomendacyjne, dotyczące sytuacji i standardów międzynarodowych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie w celu ich wykorzystania w projektowaniu działań w ramach polityki antydopingowej w Polsce.
 • Współpracuje z Radą Europy w zakresie zwalczania dopingu w sporcie, w szczególności w ramach Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy (T-DO) oraz jej grup doradczych, a także w ramach Europejskiego Komitetu Ad Hoc ds. WADA (CAHAMA) w celu realizacji zobowiązań międzynarodowych oraz zapewnienia udziału Polski w kształtowaniu globalnej polityki antydopingowej.
 • Współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz Światową Agencją Antydopingową (WADA), w celu realizacji zobowiązań międzynarodowych oraz zapewnienia udziału Polski w kształtowaniu globalnej polityki antydopingowej.
 • Przygotowuje lub opiniuje projekty aktów normatywnych lub dokumentów rządowych w obszarze zwalczania dopingu w sporcie w celu realizacji zobowiązań międzynarodowych w tym zakresie oraz dla zapewnienia właściwej i terminowej realizacji procesu legislacyjnego w Ministerstwie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w sektorze finansów publicznych i/lub w obszarze sportu i/lub w obszarze współpracy z organizacjami międzynarodowymi
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość problematyki zwalczania dopingu w sporcie
 • znajomość współczesnego sportu, w tym prawno-organizacyjnych aspektów działalności sportowej w Polsce
 • znajomość standardów i uwarunkowań międzynarodowych zwalczania dopingu w sporcie
 • znajomość ustawy o sporcie
 • znajomość ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe, kurs lub szkolenie, których program obejmował zagadnienia związane z obszarem zwalczania dopingu w sporcie