Główny specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Warszawa

97 dni temu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 20600

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w siedzibie MSWiA w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie. Budynek jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest podjazdu umożliwiającego dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy umożliwiające poruszanie się, jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Praca wykonywana jest w pokoju biurowym na II piętrze.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane z poruszaniem się po terenie MSWiA oraz poza nim. Charakter zadań wymaga od pracownika mobilności związanej z pracą w terenie, wyjazdami służbowymi.
Praca związana jest również z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżury), wystąpieniami publicznymi, częstymi kontaktami z użytkownikami SŁR (np. ABW, KGP, BBN, KPRP, KPRM).
Wykonywane zadania są związane z ryzykiem korupcyjnym.

Zakres zadań

 • Realizacja zadań z zakresu nadzoru Ministra nad właściwym wykonywaniem zadań przez organizatorów SŁR (podmioty zewnętrzne).
 • Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania Sieci Łączności Rządowej i poprawne świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach SŁR w oparciu o architekturę IP, w tym telefonię VoIP.
 • Monitorowanie funkcjonowania SŁR pod względem dostępności usług dla użytkowników i wystąpienia potencjalnych zagrożeń teleinformatycznych we współpracy z organizatorami SŁR, tj. SŁR-Jawny i SŁR-Niejawny (KGP i ABW).
 • Współdziałanie z organizatorami SŁR-J i SŁR-N (podmioty zewnętrzne) w zakresie utrzymania i eksploatacji tych systemów, w tym udzielanie bieżącego merytorycznego wsparcia użytkownikom i organizatorom systemu.
 • Analizowanie wniosków użytkowników SŁR w zakresie spełnienia wymogów formalnych, w tym występowanie do organizatorów SŁR-J i SŁR-N o sprawdzenie możliwości technicznych realizacji wniosków.
 • Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa dla SŁR oraz wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad infrastrukturą krytyczną oraz nad systemami teleinformatycznymi będącymi częścią Stanowisk Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym - w zakresie SŁR.
 • Uczestniczenie w wizjach lokalnych w obiektach użytkowników SŁR w celu określenia warunków technicznych dla świadczenia usług telekomunikacyjnych SŁR, a także podejmowanie działań w celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia wchodzące w skład infrastruktury technicznej SŁR.
 • Analizowanie obowiązujących procedur oraz bieżących potrzeb dotyczących niezawodnego funkcjonowania SŁR i na tej podstawie opracowywanie kierunków rozwoju i modernizacji SŁR.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie informatyki lub telekomunikacji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w obszarze konfigurowania urządzeń i architektury opartej o IP, w tym VoIP
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w obszarze monitorowania platformy sprzętowej
 • Przeszkolenie w zakresie dostępu do informacji niejawnych,
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne, NATO Secret i UE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 – t.j.),
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Wiedza z zakresu zarządzania sieciami IT, w tym opracowywania planów modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej
 • Znajomość zagadnień dotyczących telekomunikacji i łączności w zakresie telefonii VoIP oraz innych technik cyfrowych, w tym połączeń pomiędzy ruchem międzycentralowym w ramach Sieci Łączności Rządowej
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność negocjowania, kreatywność
 • Umiejętność organizacji pracy, współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone studia podyplomowe w zakresie telefonii VoIP
 • Ukończone szkolenie dla administratorów sieci teleinformatycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość zagadnień z zakresu usług związanych z dostępem do wideokonferencji

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl