Główny specjalista

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Warszawa

25 dni temu

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 56937

Warunki pracy

Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy. Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Koordynowanie procesu związanego z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi, dostawy lub roboty budowlane dla Ministerstwa Obrony Narodowej w celu wyłonienia wykonawcy. Udzielanie merytorycznego wsparcia współpracownikom lub wnioskodawcom w zakresie sformułowania przedmiotu zamówienia i wymagań - opierając się na przepisach Prawa zamówień publicznych (PZP).
 • Weryfikowanie pod kątem poprawności sporządzenia materiałów przygotowanych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym analizowanie opisu przedmiotu zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu i sposobu oceny ich spełniania oraz kryteriów oceny ofert zgodnie z ustawą PZP.
 • Opiniowanie dokumentacji związanej z prowadzeniem postepowań o udzielenie zamówienia publicznego pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie i prowadzenie wymaganej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dokumentacji, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów oraz innych dokumentów wymaganych przez PZP. Opracowywanie projektów decyzji dyrektora departamentu w sprawie powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Udział w pracach komisji przetargowych w celu przeprowadzenia postępowania oraz w pracach komisji dotyczących postępowań wyłączonych ze stosowania ustawy PZP.
 • Przygotowywanie i przekazywanie ogłoszeń o wszczynanych postępowaniach oraz niezbędnych informacji o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w celu upublicznienia informacji.
 • Prowadzenie rejestrów: wniosków o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz aktualnych i zakończonych postępowań. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie (na podstawie materiałów i informacji uzyskanych od wnioskodawcy, radcy prawnego lub innych osób mających wiedzę w danym obszarze) odpowiedzi na wniesione przez wykonawców odwołania lub informacje o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany.
 • Opracowywanie wewnętrznych procedur działania dotyczących systemu i organizacji udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz organizowanie procesu ich wdrażania. Udzielanie merytorycznej pomocy pracownikom Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze zamówień publicznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne"
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustwy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy Kodeks cywilny w zakresie części ogólnej i zobowiązań
 • Znajomośc struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, innowacyjności, komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych