Główny specjalista

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Warszawa

10 dni temu

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 64835

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie urzędu
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową
- brak windy
- stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku
- pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami
- stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Zakres zadań

 • Koordynacja działań związanych z rozwojem i utrzymaniem systemu ADE.
 • Koordynacja i monitorowanie wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w sieci archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
 • Koordynacja działań dotyczących współpracy z NASK w zakresie projektu EZD RP.
 • Koordynacja działań w zakresie utrzymania i rozwoju systemu NiKA.
 • Koordynacja i organizacja pracy zespołów projektowych w zakresie utrzymania i rozwoju systemów ADE i NIKA.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego w obszarze zgodnym z kompetencjami w celu zapewnienia skutecznego i efektywnego funkcjonowania urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu projektami IT, udziale lub nadzorze nad realizacją projektów IT.
 • Przeszkolenie z zarządzania projektami.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym - B2.
 • Znajomość zagadnień z obszaru obiegu i archiwizacji dokumentów elektronicznych oraz systemów klasy EZD.
 • Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania projektami.
 • Znajomość procedur i funkcjonowania administracji publicznej.
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych do niej.
 • Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Zorientowanie na osiągnięcie postawionych celów.
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się i organizacji pracy własnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zagadnień związanych z funkcjonowaniem dokumentu elektronicznego w administracji publicznej.
 • Przeszkolenie z systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Przeszkolenie z dobrych praktyk związanych ze świadczeniem usług IT.
 • Znajomość zagadnień związanych z systemami informatycznymi wykorzystywanymi do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych oraz ich prezentacji w sieci Internet.
 • Znajomość zagadnień z obszaru bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zarządzania projektami.
 • Oświadczenie o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających: przeszkolenie z zagadnień związanych z funkcjonowaniem dikumentu elektronicznego w administracji publicznej; systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz dobrych praktyk związanych ze świadczeniem usług IT.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-12 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  ul. Rakowiecka 2D
  02-517 Warszawa
  z dopiskiem "nabór główny specjalista w DIA"

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych