Główny specjalista
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Warszawa
59 dni temu
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76864

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • nadzoruje proces projektowania mechanizmów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC,
 • przygotowuje analizy, ekspertyzy oraz koncepcje technicznych rozwiązań dotyczących systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach projektów finansowanych ze środków POPC,
 • analizuje problemy bezpieczeństwa dotyczące systemów teleinformatycznych oraz monitoruje aplikacje systemowe systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach tych projektów,
 • tworzy i wdraża polityki i procedury związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym,
 • dokonuje analiz przy wdrażaniu nowych systemów teleinformatycznych w ramach projektów finansowanych ze środków POPC,
 • bierze udział w audytach i kontrolach oraz testach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach projektów finansowanych ze środków POPC,
 • uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych w projektach finansowanych ze środków POPC.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w pracy o podobnym zakresie zadań,
 • znajomość przepisów: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych ram dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, RODO i ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa systemów operacyjnych,
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa technologii chmurowych (Azure, AWS) oraz rozwiązań wykorzystujących modele IaaS, Paas, SaaS,
 • wiedza techniczna z zakresu zagadnień dotyczących bezpieczeństwa systemów IT,
 • znajomość standardów dbałości o bezpieczeństwo IT (CNIST, ISO27001, PCI DSS),
 • umiejętności analityczne,
 • kreatywność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe